Revision av kontrollmyndigheter

Varje medlemsstat i EU ska ha ett revisionssystem för att granska den offentliga kontrollen. Systemet ska omfatta alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Myndigheterna kan utföra interna revisioner eller låta en extern part utföra dem.

Syftet med revisionerna

Resultaten från revisionerna används för att hitta brister och förbättringsområden, både hos enskilda myndigheter och i landet som helhet. Bestämmelserna om revision finns i artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.
EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll

Samordning av revisionssystemet och Samrådsgrupp för revision

Vem utför revisionerna

Revisionerna av länsstyrelsernas kontroll sker i samarbete mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket, med ett gemensamt riskbaserat revisionsprogram och gemensamma arbetssätt.

Så genomförs revisionerna

Ett riskbaserat femårigt revisionsprogram avgör vilka revisioner som ska genomföras. När programmet tas fram vägs risker för konsumenters och djurs hälsa, risk för konsumenten att bli lurad samt information om kontrollmyndigheternas verksamhet och tidigare revisionsresultat in. Inför 2025 ansvarar samrådsgruppen för revision för att ett heltäckande revisionsprogram tas fram.

Målet är att alla relevanta områden revideras under femårsperioden. Vilka kontrollmyndigheter som ska revideras och vilken inriktning revisionen ska ha beslutas inför varje år.

Riskbaserat revisionsprogram - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Vägledningar, myndighetsinterna instruktioner och mallar för verksamheten ger stöd och råd till de som genomför revisionerna.

En revision innehåller granskning av dokument och intervjuer. Många av revisionerna omfattar även en skuggkontroll, det vill säga ett moment i revisionen där kontrollpersonalen vid den reviderade myndigheten utför en kontroll vid en anläggning. Revisionsgruppen iakttar och bedömer den kontroll som utförs. Resultatet av varje enskild revision sammanfattas i en revisionsrapport som delges den reviderade myndigheten.

Uppföljning

Den verksamhet som blir reviderad ansvarar för att ta hand om resultatet av revisionen, det vill säga att ta fram och genomföra lämpliga åtgärder mot identifierade risker.  Åtgärderna bör vara både korrigerande och förebyggande och föregås lämpligen av en analys av grundorsaker. Revisionsgruppen bedömer åtgärdsplanen och följer upp att åtgärderna genomförs.

Oberoende granskning

Sverige samarbetar med de övriga nordiska länderna om oberoende granskning av ländernas revisionssystem.

Internrevisionen vid Jordbruksverket är föremål för extern kvalitetsgranskning vart femte år, enligt kraven i The Institute of Internal Auditors (IIA) riktlinjer för yrkesmässig internrevision. 

Sverige får revisioner inom olika områden från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), i enlighet med artikel 116 i förordning (EU) 2017/625. Detta för att verifiera att det nationella kontrollsystemet fungerar som det ska på olika områden.

Presentation av resultaten

Senast granskad 2024-06-27