Revision av kontrollmyndigheter

Varje medlemsstat i EU ska ha ett revisionssystem för att granska den offentliga kontrollen. Systemet ska omfatta alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Myndigheterna kan utföra interna revisioner eller låta en extern part utföra dem.

Syftet med revisionerna

Resultaten från revisionerna används för att hitta brister och förbättringsområden, både hos enskilda myndigheter och i landet som helhet. Bestämmelserna om revision finns i artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.
EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll

Samordning av revisionssystemet och Nationell revisionsgrupp

Vem utför revisionerna

Revisionerna av länsstyrelsernas kontroll sker i samarbete mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket, med bland annat ett gemensamt riskbaserat revisionsprogram och ett arbetssätt.

Uppföljning

Den verksamhet som blir reviderad ansvarar för att ta hand om resultatet av revisionen, det vill säga att ta fram och genomföra lämpliga åtgärder mot identifierade risker.  Åtgärderna bör vara både korrigerande och förebyggande och föregås lämpligen av en analys av grundorsaker. Revisionsgruppen bedömer åtgärdsplanen och följer upp att åtgärderna genomförs.

Oberoende granskning

Sverige samarbetar med de övriga nordiska länderna om oberoende
granskning av ländernas revisionssystem.

Internrevisionen vid Jordbruksverket är föremål för extern kvalitetsgranskning vart femte år, enligt kraven i The Institute of Internal Auditors (IIA) riktlinjer för yrkesmässig internrevision. 

Sverige får revisioner inom olika områden från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), i enlighet med artikel 116 i förordning (EU) 2017/625. Detta för att verifiera att det nationella kontrollsystemet fungerar som det ska på olika områden.

Presentation av resultaten

 

Senast granskad 2023-08-16