Dricksvattenkvalitetsgruppen

Dricksvattenkvalitetsgruppen ska verka för att dricksvattnet håller god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven i lagstiftningen.

Leds av Livsmedelsverket

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår:

  • Boverket
  • Folkhälsomyndigheten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kemikalieinspektionen
  • Länsstyrelse (1 st)
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Svenskt vatten
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
  • Vattnenmyndighet (1st)

Prioriterade områden

Samverkan kring Dricksvattendirektivet

I samband med att det nya Dricksvattendirektivet (EU 2020/2184) ska införlivas i svensk lagstiftning senast januari 2023, har Dricksvattenkvalitetsgruppens arbete sedan 2020 främst fokuserat på nationell samverkan kring Dricksvattendirektivet. Som en del i arbetet har Dricksvattenkvalitetsgruppen valt att bilda projektgrupper som diskuterat i) gränsdragning gällande kontroll av ramdirektivet för vatten och dricksvattendirektivet, ii) riskanalys av fastighetsinstallationer och iii) material i kontakt med dricksvatten.

Klimatanpassning

Utöver frågor kring dricksvattendirektivet, har även Dricksvattenkvalitetsgruppen valt att prioritera samordning kring klimatanpassning, där projektgrupper bildats för att diskutera frågor kring i) återvinning av dricksvatten internt i fastigheter, ii) effekter av algförekomst i råvatten, iii) brunifiering av ytvatten och iv) tillgång till dricksvatten för enskilt dricksvattenförsörjning.

 

Senast granskad 2022-02-14