Dricksvattenkvalitetsgruppen

Dricksvattenkvalitetsgruppen ska verka för att dricksvattnet håller god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven i lagstiftningen.

Leds av Livsmedelsverket

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår:

 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Länsstyrelse (1)
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Svenskt vatten
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Vattenmyndighet (1)

Prioriterade områden

Primärt fokus på implementeringen av dricksvattendirektivet

I samband med att det nya dricksvattendirektivet (EU 2020/2184) ska införlivas i svensk lagstiftning, kommer dricksvattenkvalitetsgruppen under 2023-2025 främst att fokusera på nationell samverkan kring dricksvattendirektivet. Sedan 2020 har gruppen har underliggande projektgrupper som diskuterat:

 • gränsdragning gällande kontroll av ramdirektivet för vatten och dricksvattendirektivet,
 • riskanalys av fastighetsinstallationer och
 • material i kontakt med dricksvatten.

Från 2023 kommer arbetsgruppen även att samordna sig kring dricksvattendirektivets nya krav på information till allmänheten. Arbetsgruppen kommer även att samordna sig med vattenförsörjningsgruppen kring frågor som berör de nya kraven på riskbedömningen av tillrinningsområdet.

Senast granskad 2024-02-12