Måltider i skolan

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Uppdaterade råd lyfter skolmatens betydelse för hälsa och lärande

Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen. Mindre socker i fritids och skolkafeterior. Livsmedelsverkets uppdaterade råd ”Bra måltider i skolan” lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i  både skolkök och undervisning.

Råden  är avsedda som ett stöd i arbetet med bra skolmåltider. Råden vänder sig både till dem som planerar, lagar och serverar skolmåltider, och till skolledning och pedagogisk personal. Råden är framtagna utifrån de olika pusselbitarna och syftar till bra och näringsriktiga skolmåltider med mycket matglädje!

Skriften Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola

Tillsammans med Skolverket har Livsmedelsverket tagit fram en inspirationsskrift med tips och exempel på hur skolledare och pedagoger kan arbeta för bra skolmåltider. Skriften tar bland annat upp schemaläggning, måltidsmiljö och pedagogiska måltider. 

Skolmåltiden – en värdefull resurs

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar också till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Sett ur ett längre perspektiv kan bra skolmåltider bidra till att grundlägga hälsosamma och miljövänliga matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att skolmåltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela skolan!

 Ett runt pussel med bitarna god, säker, integrerad, näringsriktig, trivsam, hållbar.

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

  • God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa  två pusselbitar omfattas även av lagkrav.
  • Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
  • Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
Senast granskad 2018-11-06