Visselblåsning – rapportera om missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden på Livsmedelsverket eller oegentligheter, eller misstanke om sådana, begångna av Livsmedelsverket. Via en e-tjänst kan du rapportera missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, inom ett ansvarsområde där Livsmedelsverket har tillsynsansvar.

Visselblåsarfunktionen

Livsmedelsverkets verksamhet ska vara fri från korruption, oegentligheter och andra missförhållanden. Det är viktigt att sådant som kan skada verksamheten eller anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Livsmedelsverket har därför en visselblåsarfunktion dit det går att rapportera missförhållanden.

Vem kan rapportera?

Både den som jobbar på Livsmedelsverket eller andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Du ska, i ett arbetsrelaterat sammanhang, ha tagit del av information om missförhållanden samt tillhöra någon av grupperna:

 • Arbetstagare och arbetssökande.
 • Praktikanter och volontärer samt personer som söker praktik eller volontärarbete.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en Livsmedelsmedelsverkets kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Även den som har slutat vara verksam kan anmäla missförhållanden som den uppmärksammat under sin tid som verksam.

Ansvarsområden som omfattas av visselblåsning

Inom följande ansvarsområden där Livsmedelsverket har tillsynsansvar går det att rapportera:

 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse.
 • Missförhållanden inom området miljöskydd.
 • Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet.
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter.
 • Säkerhet i nätverks-och informationssystem.
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande.

Om en rapport kommer in till visselblåsarfunktionen och överträdelsen hör till en annan myndighets ansvarsområde vidarebefordras informationen till rätt myndighet.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden, oegentligheter eller misstanke om sådana inom Livsmedelsverket som rör:

 • Brott - exempelvis bedrägerier, förskingring och trolöshet mot huvudman.
 • Korrupta gärningar - exempelvis mutor, jäv eller förtroendeskadande bisysslor.
 • Risker för liv, säkerhet och hälsa.
 • Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar.
 • Allvarliga överträdelser av interna regler rörande livsmedelsverkets informations-, IT-säkerhet eller skyddet av verkets lokaler.
 • Att systematisk bryta mot myndighetens policy eller regelverk.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vid rapportering av information som rör nationell säkerhet.
Om ditt ärende gäller arbets- eller anställningsförhållande ska du kontakta Livsmedelsverkets HR-avdelning.

Frågor, klagomål eller tips om fusk

Så här rapporterar du

För att Livsmedelsverket ska kunna hantera din rapport bör den omfatta uppgifter om det misstänkta missförhållandet.

En rapport bör, om möjligt, alltid omfatta:

 • Vad missförhållandena handlar om.
 • Om det finns några bevis eller vittnen.
 • När i tiden händelsen har inträffat.

Genom e-tjänsten kan du rapportera skriftligt, muntligt eller genom att boka ett fysiskt möte. Du väljer själv om du vill vara helt anonym eller lämna kontaktuppgifter för att kunna få återkoppling i ärendet

Om du väljer att rapportera anonymt kan visselblåsarfunktionen inte bedöma om du omfattas av lagstadgat skydd eller inte. Inte heller kan du bli kontaktad för kompletterande frågor som kan vara avgörande för utredningen. Du kommer inte heller att kunna få bekräftelse eller återkoppling.

Du rapporterar ditt ärende genom att antingen klicka på länken eller genom att scanna QR-koden nedan. Du kan också kopiera adressen och klistra in den i din egen webbläsare för att ytterligare säkerställa din anonymitet.

Uppgifter som du inte ska lämna i rapporten

Tänk på att inkomna uppgifter omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess. Det är därför inte lämpligt att namnge eller peka ut enskilda personer. Dessa uppgifter kan du lämna senare när rapporten utreds.

QR-kod för visselblåsarfunktionen.

Kontakt via telefon: 

 • Boka ett möte: +46363300740
 • Tala in din rapport: +46363300741

Råd och stöd

Om du funderar på att visselblåsa men är osäker på om du omfattas av funktionen eller om ditt ärende uppfyller kraven så kan du vända dig till e-tjänsten.

Skydd för visselblåsare

Reglerna för visselblåsning ger särskilt skydd mot repressalier och åtgärder mot den som rapporterar. Livsmedelsverket får inte heller hindra eller försöka hindra en person att rapportera. Du som rapporterar om missförhållanden är inte bunden av tystnadsplikt eller bestämmelser för inhämtande av information.

För dig som arbetar i offentlig sektor (där offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig) är det viktigt att känna till att ansvarsfriheten för visselblåsare aldrig medför rätt att lämna ut handlingar.

En rapport om missförhållanden blir en allmän handling och kan komma att lämnas ut, men det råder stark sekretess för identiteten på den som rapporterat samt den som omfattas av missförhållandet.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

Var och en har rätt att, utan risk för påföljder, lämna uppgifter till media för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten medger inte heller att du har rätt att lämna ut handlingar.

Anskaffarfrihet

Anskaffarfriheten gäller alla medborgare och omfattar rätten att anskaffa uppgifter i syfte att publicera dem. Det är däremot straffbart att anskaffa uppgifter genom till exempel stöld eller dataintrång.

Efterforskningsförbud

Myndigheter får inte efterforska vem som har lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten.

Repressalieförbud

Myndigheter eller andra allmänna organ får inte ingripa mot någon som använt sin yttrandefrihet eller meddelarfrihet.

Behandling av personuppgifter

När du rapporterar behöver Livsmedelsverket behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig samt lämna återkoppling.

Livsmedelsverket behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Dina personuppgifter kommer, som en del av en allmän handling, att arkiveras och bevaras.

Din rapport hanteras av personer som är bundna av åtaganden kring sekretess och tystnadsplikt kring identitetsuppgifter. Observera att om din rapport mynnar ut i en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd kan uppgifterna i rapporten och eventuella personuppgifter lämnas ut till utredande rättsliga myndigheter.

Mer information

Senast granskad 2022-12-21