Övningsserie för att stärka förmågan att hantera allvarliga kriser i foder- och livsmedelskedjan

Mikrobiologiska utbrott i foder- och livsmedelskedjan kan få allvarliga konsekvenser för såväl djur som människor och i värsta fall leda till svår sjukdom eller dödsfall. Under 2021-2024 genomförs ett antal övningar i syfte att testa och stärka förmågan att hantera sådana risker.

Några exempel på särskilt omfattande utbrott i relativ närtid är EHEC-utbrottet i Europa 2011 och Campolybacterutbrottet i svensk kyckling 2016-2017. Eftersom konsekvenserna spänner över ett brett område, från jord till bord, så är ofta flera myndigheter involverade. Det är viktigt att snabbt och effektivt kunna upptäcka, hantera, begränsa och kommunicera denna typ av allvarliga mikrobiologiska händelser. Detta förutsätter en väl fungerande samordning.

Under 2021-2024 genomförs ett antal övningar i syfte att testa och stärka den förmågan. I arbetet deltar Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket Statens veterinärmedicinska anstalt, samt representanter från kommunal och regional nivå.

Mål och syfte

Projektet ska stärka förmågan att gemensamt hantera och begränsa skadeverkningar vid framtida större kriser inom foder- och livsmedelskedjan. Bland annat genom att:

  • Ge deltagande myndigheter en tydligare bild av varandras ansvarsområden, roller och mandat.
  • Stärka deltagande myndigheters förmåga att identifiera en hotande kris, dela information med varandra samt hantera och kommunicera händelsen/krisen.
  • Anpassa och förbättra myndigheternas egna samt myndighetsövergripande beredskapsplaner och strategier för att snabbt och effektivt upptäcka, hantera, begränsa och kommunicera allvarliga sektorsövergripande kriser.

Om ansvarsfördelningen är otydlig och hanteringen inte är samordnad så riskerar hanteringen att försenas. Det kan innebära att konsekvenserna blir både mer omfattande och att fler djur och människor drabbas än nödvändigt.

Testa planer genom övningar

Det finns redan beredskapsplaner, rutiner och strategier som är tänkta att fungera som stöd och vägledning när en allvarlig händelse inträffar inom området. Dessa har dock sällan testats i skarpt läge och det är därför okänt hur väl de fungerar om situationen skulle kräva sektorsövergripande samordning. Det är det som arbetet ska testa och utvärdera. Övningsscenarierna ska omfatta hela förloppet från initial misstanke till krishantering och kommunikation.

Planer justeras efter lärdomar

Erfarenheter och lärdomar från övningarna sammanställs i en slutrapport. Med utgångspunkt från den uppdaterar myndigheterna vid behov sina befintliga samverkansrutiner, beredskapsplaner och strategidokument. Det kommer att stärka de centrala myndigheternas kontinuerliga samarbete i ett flertal forum och grupper. Projektet ger också förutsättningar för ett effektivt fortsatt arbete med övervakning av och beredskap för utbrott av smittsamma sjukdomar inom human- och djurhälsa.

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Projekt

Senast granskad 2022-05-03