Provtagningsprogram för vissa livsmedel

Livsmedelsverket tar regelbundet prov på och analyserar vissa kategorier av livsmedel. Detta kallas för de nationella provtagningsprogrammen. Syftet är att övervaka förekomsten av specifika kemiska ämnen och mikroorganismer. Provtagningen sker ofta tidigt i livsmedelskedjan som exempelvis vid slakterier och hos grossister. Du som är företagare kan komma att få dina livsmedel provtagna inom ramen för dessa provtagningsprogram.

Livsmedelsverket genomför årlig provtagning inom ramen för så kallade nationella provtagningsprogram. De olika programmen beskrivs mer ingående längst ned på denna sida. I programmen ingår de kategorier av livsmedel där riskerna med olika kemiska ämnen, mikroorganismer eller livsmedelsfusk bedöms vara stora. Flera av provtagningsprogrammen styrs av EU-gemensam lagstiftning och alla medlemsstater är skyldiga att genomföra programmen.   

Genom provtagningsprogrammen kontrolleras både att livsmedlen inte innehåller några otillåtna ämnen och att gränsvärden inte överskrids för ämnen som är tillåtna med fastställda gränsvärden. När det gäller provtagningsprogrammet för olivolja kontrolleras också kvalitetsegenskaper som ska vara uppfyllda för att livsmedlet i fråga ska kunna märkas med en viss kvalitetsbeteckning.

Tidig provtagning förhindrar spridning

Övervakning och provtagning sker vanligtvis tidigt i livsmedelskedjan. Det betyder till exempel att musslor provtas innan de skördas och inte när de väl är ute i handeln. Eller att grönsaker provtas hos en grossist och kött direkt på slakteriet. På det sättet går det att undvika att partier av livsmedel som innehåller farliga ämnen sprids alltför mycket innan de upptäcks. Både konventionella och ekologiska livsmedel producerade i och utanför Sverige provtas.

Analyserna görs på ackrediterade laboratorier, som har rätt kompetens för analysen i fråga. Om analyserade prover inte överensstämmer med lagstiftningen, till exempel innehåller förbjudna ämnen eller för höga halter av något ämne, överlämnas ärendena till de provtagna företagens kontrollmyndigheter som hanterar ärendena mot företagen.

Livsmedelsverket sammanställer, utvärderar och publicerar resultaten av provtagningsprogrammen. Resultaten rapporteras också till den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Företag som berörs

De nationella provtagningsprogrammen berör inte alla livsmedelsföretagare. Provtagningsprogrammen är riskbaserade. Provtagningen planeras i förväg och fördelas på företag med relevant produktion. Större företag kommer därför att få mer provtagning än mindre.  

Livsmedelsverket ansvarar för provtagningen i de nationella provtagningsprogrammen. Provtagningen görs oftast utan föregående information till företagaren. Du som har ett livsmedelsföretag eller en livsmedelsanläggning där provtagning utförs inom de nationella provtagningsprogrammen ska ge provtagarna tillgång till utrymmen och möjlighet att provta på samma sätt som du gör för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverkets provtagningsprogram - lista

Algtoxiner och bakterier i tvåskaliga blötdjur

Cirka 1 500 prov per år.
Programmet omfattar analys av bakterier och algtoxiner (alggifter) i hjärtmusslor, blåmusslor, sjöpung och ostron samt kvantifiering av toxinproducerande alger i havsvattnet. Proverna tas direkt från havsområdena innan blötdjuren har skördats av livsmedelsföretagare. Ett havsområde med för höga halter av bakterier, med för höga halter av toxiner i musslor eller ostron eller ett område där det finns tecken på höga halter av toxinproducerande mikroalger i havsvattnet stängs och får inte skördas av företagare innan nya prover visar att halterna ligger under gränsvärden eller tröskelvärden.
Marina algtoxiner i musslor och ostron
Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron
Algtoxiner, bakterier och virus i tvåskaliga blötdjur - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och vissa produkter av animaliskt ursprung

Cirka 1500 prov per år.
Programmet omfattar framförallt frukt, grönsaker och spannmål. Detta provtagningsprogram planeras för tre år i taget. Programmet inkluderar EU:s koordinerade program som också planeras på treårsbasis.

Cesium i ren

Cirka 9 000 prov per år.
Kontrollen av radioaktivt cesium-137 i ren gjordes på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 då radioaktivt cesium-137 spreds över stora delar av norra Europa. Livsmedelsverket beslutade om kontrollprogrammet medan Sametinget genomförde kontrollen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Kontrollprogrammet för cesium i ren har avvecklats från och med den första juli 2022.
Radioaktivitet och bestrålning
Cesium - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning
Kontrollprogram avvecklas - Sametinget.se

Olivolja

Cirka 10 prov per år.
Inom EU är det obligatoriskt för medlemsländerna att provta olivolja. Innehållet liksom märkningen kontrolleras. Syftet är att ge producenter av olivolja lika villkor inom unionen, att underlätta handeln inom EU, motverka fusk och att skydda konsumenterna. Baserad på riskanalys utför Livsmedelsverket årligen en provtagning av olivolja. Eftersom det är en liten del av olivoljorna som finns till salu på den svenska marknaden som väljs ut för provtagning, går det inte att generalisera resultaten till att gälla alla olivoljor som säljs i Sverige. Här kan du läsa mer om EUs obligatoriska olivoljekontroller:
Olive oil | European Commission (europa.eu)

Restsubstanser i levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Cirka 5 000 prov per år.
Programmet omfattar rester av läkemedel och andra ämnen med farmakologisk verkan såsom antibiotika, hormoner och antiparasitmedel. Kontrollen omfattar kött, mjölk, ägg, fisk och honung. Provtagningen sker både på produktionsanläggning och hos primärproducenter. Om tillåtna läkemedel i halter över gränsvärdet eller förbjudna läkemedel hittas överlämnas ärendet till kontrollmyndigheten.
Läkemedelsrester
Läkemedelsrester - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

Salmonella i produkter av animaliskt ursprung

Cirka 30 000 prov per år.
Programmet omfattar kött från fjäderfä, nöt och gris som regelbundet kontrolleras på slakterier och styckningsanläggningar. Provtagningen syftar till att behålla Sverige fritt från salmonella och ligger också till grund för de så kallade salmonellagarantierna.  I Sverige har vi strävat efter salmonellafrihet sedan 1950-talet och när Sverige blev medlem i EU 1995 fick vi rätt att kräva att partier av kött och ägg från andra EU-länder ska vara provtagna och fria från salmonella innan de förs in till Sverige. Samma krav gäller vid import från länder utanför EU.
Salmonella
Salmonella - provtagning - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

Senast granskad 2022-12-28