Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

	 Gemensamma målbilder för ett hållbart livsmedelssystem

Arbetet för ett mer hållbart livsmedelssystem erbjuder möjligheter att lösa många av dagens samhällsproblem samtidigt.  Tio myndigheter enades 2022 om gemensamma målbilder för arbetet med ett hållbart livsmedelssystem. I detta arbete ska myndigheterna hitta nya arbetssätt för att snabba på utvecklingen mot målbilderna.

För att lyckas ställa om och utveckla samhället i en mer hållbar riktning behöver vi samverka och hantera komplexa frågor på livsmedelsområdet på nya sätt. I detta programområde ska myndigheterna utveckla sina verksamheter tillsammans med varandra och med relevanta aktörer i samhället.

Arbetet genomförs 2023-2026 som ett programområde inom miljömålsrådet. Med utgångspunkt i de gemensamma målbilderna syftar arbetet till:

  • att myndigheterna underlättar för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem, samt
  • att utveckla myndigheternas samverkan och arbetssätt för ett hållbart livsmedelssystem.

Målsättningarna för arbetet är att:

  • Deltagande myndigheter har fått en bättre, gemensam förståelse för vilka åtgärder som behövs för att målbilderna ska nås.
  • Deltagande myndigheter har gjort/planerar för förändringar i sin verksamhet som stärker näringslivets och andra aktörers arbete för ett hållbart livsmedelssystem.
  • Deltagande myndigheter har utvecklat sina interna arbetssätt (gemensamma och enskilda) för att stärka det tvärgående perspektivet.
  • Näringsliv och andra relevanta aktörer  upplever att det blivit enklare att agera för ett hållbart livsmedelssystem. (långsiktigt mål)

Programområdet utförs inom ramen för myndigheternas befintliga resurser och pågående utvecklingsarbete inom och utanför myndigheterna. Extern finansiering kan komma att sökas.

I samarbetet ingår Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen (pausat deltagande), Konsumentverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket samt Upphandlingsmyndigheten. Fler myndigheter kan bli berörda och aktuella för deltagande i olika delområden. Utöver myndigheter kommer samverkan ske med relevanta aktörer i livsmedelssystemet.

Kontaktperson: Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket 

Senast granskad 2023-06-13