Särskilda regler gällande salmonellagarantier

Här finns information gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg.

Regler

I 4-8 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom EU finns särskilda regler om egenkontrollen. Reglerna riktar sig till mottagaren av kött, inbegripet malet kött, men undantaget köttberedningar och maskinurbenat kött av nötkreatur, svin, eller fjäderfä från ett annat EU-land.

Reglerna i § 6 och 7 gäller inte vid införsel från Norge och Finland, eftersom dessa länder har samma salmonellastatus som Sverige.

Salmonellaintyg krävs inte vid införsel av hönsägg eller slaktkycklingkött från Danmark till Sverige (se 8 § i LIVSFS 2005:22). 

Sändningar med kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island behöver inte provtas eller åtföljas av handelsdokument enligt förordning 1688/2005, när de är avsedda för den svenska marknaden.

Detaljerade regler kring provtagning, analys och utformning av intyg finns i Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om  särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg.

Kött

Särskilda regler gäller för införsel av färskt kött, inklusive malet kött, av nöt, gris eller fjäderfä från andra EU-länder. Definitioner av kött och färskt kött hittar du i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004. 

Företagare som för in kött till Sverige ska i sin egenkontroll kontrollera att köttet har undersökts för salmonella i avsändarlandet och att det åtföljs av erforderliga dokument.

Ett handelsdokument där det framgår att köttet är undersökt enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 ska följa med varorna, liksom ett intyg eller en analysrapport från laboratoriet om att salmonella inte har påvisats i köttet.

Ägg

Företagare som för in hönsägg för direkt konsumtion till Sverige ska i sin egenkontroll och innan äggen hanteras vidare kontrollera att intyg om salmonellaundersökning av värphönsflockarna medföljer äggen. Intyget ska vara utformat enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.

Salmonellaprovtagning behövs dock inte när äggen levereras direkt till godkända värmebehandlingsanläggningar i Sverige. I intyget ska det då framgå att äggen är avsedda för framställning av äggprodukter genom en process som garanterat eliminerar salmonella.

Senast granskad 2024-01-22