Pågående arbete med livsmedelsberedskap

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap för att Sveriges befolkning ska ha tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och värsta fall krig. På den här sidan presenteras ett urval av det arbete som myndigheten gör.

Som sektorsansvarig myndighet stödjer och samordnar Livsmedelsverket också de andra beredskapsmyndigheterna i livsmedelsförsörjnings- och dricksvattensektorn.

Livsmedelsförsörjning

Det är först när hela Sveriges befolkning har tillgång till säker mat som vi har en fungerande livsmedelsförsörjning. Alla berörda aktörer måste bidra – både de som är verksamma i livsmedelskedjan och aktörer i andra sektorer som kedjan är beroende av för att kunna leverera. Därför har Livsmedelsverket en regelbunden dialog med myndigheter och näringslivet både i livsmedelssektorn och i angränsade sektorer.

Här listar vi några exempel på arbete som planeras eller pågår under 2024.

Exempel på arbete inom livsmedelsberedskap

 • Fortsätter att utveckla och testa den metod för att mäta mängden mat som finns i livsmedelssystemet som togs fram 2023
 • Utvecklar en modell för investeringsprogram för att stärka Sveriges livsmedelsberedskap
 • Testar möjligheterna för företag att ta fram standardprodukter/arbeta med förenklad produktion vid kris och krig
 • Genomför regionala workshopar om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan
 • Fortsätter arbetet med att bedöma livsmedelsföretags förmåga att leverera vid höjd beredskap, i samverkan med Jordbruksverket
 • Utvecklar arbetet med privat-offentlig samverkan, bland annat genom tematiska arbetsgrupper under samverkansforumet SKAL
 • Fortsätter arbetet med att stödja kommuners och regioners arbete med beredskap inom området offentliga måltider

Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att alla ska få vatten även vid kris och krig krävs det - precis som för övrig livsmedelsförsörjning - tillgång till el, diesel, it, transporter, personal, laboratorieresurser med mera avgörande för att dricksvattenproduktionen ska fungera.

Livsmedelsverket arbetar med flera olika uppdrag och projekt för att stärka den svenska dricksvattenberedskapen. Vissa arbeten görs på kort sikt och andra på längre, vissa syftar till att ge ett konkret stöd och beslutsunderlag medan andra är av mer utredande karaktär. Nedan presenteras ett urval av dessa.

Exempel på arbete inom dricksvattenberedskap

 • Översyn av lagstiftning för att upprätthålla dricksvattenförsörjningen till samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap.
 • Samverkan med kemikalievattenindustrin i syfte att stärka beredskapen samt höja kunskapsnivån när det gäller civilt försvar och totalförsvar.
 • Inrättande av nationellt dricksvattenlaboratorium.
 • Beslutsstöd och ökad mätkapacitet för dricksvattenproducenter och kommuner vid radiologisk nödsituation i hela hotskalan.
 • Studie av hur kriget i Ukraina påverkar dricksvattenförsörjningen i Ukraina och Polen.
 • Utveckling av digitala verktyg för stöd i planeringen till dricksvattenaktörer.
Senast granskad 2024-04-09