Personuppgifter när du söker jobb

Uppgifterna du lämnar i samband med din ansökan, intresseanmälan eller jobbprenumeration registreras för Livsmedelsverkets räkning i rekryteringssystemet Reachmee. Inför registrering lämnar du Livsmedelsverkets webbplats och förflyttas in i rekryteringssystemet ReachMee. Därifrån hanteras alla dina uppgifter.

Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Följande personuppgifter som du lämnar i din ansökan eller intresseanmälan behandlas av Livsmedelsverket 

  • namn
  • födelseår
  • kön
  • kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (i förekommande fall).

De personuppgifter som du angett i ditt CV, ditt personliga brev och övriga bifogade filer behandlas också av Livsmedelsverket. Även testsvar från arbetspsykologiska tester, i de fall det görs sådana, behandlas av Livsmedelsverket.

Vad ska uppgifterna användas till?

Uppgifterna används till att hantera din jobbansökan, intresseanmälan eller jobbprenumeration via en kandidatprofil. 

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling i rekryteringsverktyget Reachmee är ”uppgift av allmänt intresse”. Livsmedelsverket måste även enligt lagen om offentliga anställningar samt förvaltningslagen registrera inkomna handlingar och hantera anställningsärenden. Därför kan vissa behandlingar omfattas av grunden ”rättslig förpliktelse”. 

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att prenumerera på lediga tjänster är ”samtycke”.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Allmänt

De uppgifter du lämnar är tillgängliga för HR-avdelningen och rekryterande personer inom organisationen, såsom rekryterande chefer, medarbetarrepresentanter och fackliga representanter.

Vid anställning används personuppgifterna av personal inom HR-avdelningen för att skriva, avtala och arkivera i personalakt.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Livsmedelsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du lämnar i din ansökan. Ta endast med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du anställd av Livsmedelsverket arkiveras dina ansökningshandlingar.

Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter från rekryteringsverktyget inom 26 månader efter din senast sökta tjänst. Vid en eventuell överklagandeprocess av anställningsärendet kommer dina personuppgifter raderas först när överklagandeprocessen har avslutats.

Vid intresseanmälan, jobbprenumeration och när du skapat ett kandidatkonto raderas dina personuppgifter från vårt system 12 månader efter att du registrerat dina uppgifter. 30 dagar innan uppgifterna raderas får du ett majl med förfrågan om eventuell förlängning av din intresseanmälan/prenumeration/kandidatkonto och om du önskar få ta del av uppgifterna.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Livsmedelsverket har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Genom att logga in i ReachMee kan du också själv uppdatera din användarprofil, liksom avsluta eller hantera jobbprenumerationer.

För att avsluta ditt användarkonto kontakta livsmedelsverket@slv.se.

Om du vill dra tillbaka din ansökan i en rekryteringsprocess eller en generell intresseanmälan kan du göra en invändning mot behandlingen. Då upphör vi att behandla din ansökan i rekryteringssystemet och raderar inskickade handlingar, men viss information om din ansökan ligger kvar i rekryteringsärendet i enlighet med offentlighetsprincipen (se ovan).

Kontakt

Om du har frågor om kravspecifikationen i tjänsten ta då kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

E-post: livsmedelsverket@slv.se

Postadress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 56A, Uppsala
Telefon: 018-175500
Organisationsnummer: 202100-1850

Dataskyddsombudet

Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Senast granskad 2022-09-07