Avgifter för livsmedelsanläggningar

Alla livsmedelsföretag i ledet efter primärproduktion ska betala en avgift för kontrollen. På den här sidan kan du läsa om Livsmedelsverkets avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar som inte är slakterier eller vilthanteringsanläggningar. 

Om avgifter

På vissa livsmedelsanläggningar är det obligatoriskt att ta ut avgift för offentlig kontroll. På alla anläggningar är det obligatoriskt att ta ut avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad. Detta anges i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger hur de avgifter som är obligatoriska att ta ut ska beräknas.

Enligt svenska regler ska avgiften för det som kallas annan offentlig verksamhet och som hänger samman med kontrollen beräknas på samma sätt som avgifterna för den planerade kontrollen på en anläggning.

Anläggningar som ska betala avgift beräknad enligt kontrollförordningen är:

  • Styckningsanläggningar
  • Anläggningar med produktion från mjölk
  • Anläggningar för produktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Regeringen och riksdagen har bestämt att alla anläggningar ska betala en avgift för kontrollen. För anläggningar vars avgifter inte regleras av kontrollförordningen ska avgiften beräknas enligt det svenska regelverket. Det innebär att avgiften ska beräknas enligt principen om full kostnadstäckning för kontrollen.
Hit hör till exempel:

  • äggpackerier
  • vin- och spritproducenter
  • kyl- och fryshus

Avgifter för olika verksamheter inom samma anläggning

Avgiften för den planerade kontrollen skiljer sig alltså mellan olika verksamheter. En del anläggningar har flera olika verksamheter inom samma anläggning.  Då styrs timavgiften för den planerade kontrollen av anläggningens huvudsakliga verksamhet.

Exempel: I en anläggning bedrivs både styckning och kyl- och frysförvaring. Om styckningen har större volym  än kyl- och frysverksamheten, kommer avgiften för all kontroll på anläggningen att baseras på den timavgift som gäller för styckningen.  

Senast granskad 2023-04-11