Honung och biodling

Här hittar du samlad information om biodling och tillverkning av honung, liksom sammansatta produkter av honung. Läs om vilka regler som gäller och ta del av länkar till dokument som på olika sätt berör biodling och honung.

Lagstiftning om biodling och honung

Biodling hör, tillsammans med till exempel jakt, fiske och svampplockning, till primärproduktionen av livsmedel. Förutom biodling betraktas slungning, tappning och paketering av honung och andra produkter från biodlingen också som primärproduktion om det sker i anslutning till biodlingen, även då bikuporna hålls långt från biodlarens anläggning. Andra verksamheter utanför biodlarens anläggning, till exempel slungning, uppsamling och samsändning av honung till en anläggning och packning av honung, omfattas däremot inte av begreppet primärproduktion.

Regler för primärproducenter finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Lagstiftning om honung finns också i förordning (EG) nr 853/2004 om animaliska produkter. För import av honung och andra biodlingsprodukter finns särskilda bestämmelser.

Vad är honung?

För att underlätta handeln mellan medlemsländerna har EU slagit fast vad en vara får och inte får innehålla för att få säljas under en viss varubeteckning, bland annat honung. Det kallas för livsmedelsstandarder. Standarden innehåller bland annat definitioner av honung, kriterier för honungens sammansättning och bestämmelser om märkning av honung.

Honung kan enligt livsmedelsstandarden delas in i följande huvudsorter:

  • beroende på ursprung; blomhonung eller nektarhonung och bladhonung,
  • beroende på hur den produceras eller presenteras; honung i vaxkakor och honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung, pressad honung respektive filtrerad honung,
  • bagerihonung.

Med undantag för bagerihonung får beteckningen honung användas för samtliga produkter ovan. När honungen säljs med beteckningen "honung" får inga ingredienser eller tillsatser ha tillförts den. Honung med olika ursprung får däremot blandas. För mer information se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

Andra primärprodukter från biodlingen

Andra produkter som utvinns från biodlingen är

  • drottninggéle, dvs. den fodersaft som de blivande bidrottningarna matas med,
  • pollen, som samlats in av bina och utvinns från bikupan genom en så kallad bifälla,
  • propolis, bikitt eller kittvax, det vill säga det material som bina använder bland annat för att täta bikupan. Råmaterialet till propolis är hartsöverdraget på knoppar av lövträd och kåda från tall och gran. Propolis används ofta i hälsokostpreparat och kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Drottninggelé, pollen och propolis får dock inte tillsättas en produkt som saluhålls som honung.

Biodlares direkta leveranser av små mängder honung och andra primärprodukter från biodlingen

Den som bedriver primärproduktion och släpper ut livsmedel på marknaden ska i normalfallet vara registrerad hos länsstyrelsen. Biodlare som enbart producerar och levererar mindre än 500kg, honung eller andra biodlingsprodukter, för konsumtion utanför det egna hushållet är undantagna från kravet på registrering.

Livsmedel som släpps ut på marknaden måste, oavsett om den säljs, bjuds eller skänks bort, vara säkra. Honung som släpps på marknaden måste alltid följa bestämmelserna om honung enligt livsmedelsstandarden både vad gäller märkning och sammansättning. Om honungen är förpackad i färdigförpackningar, alltså konsumentförpackningar, måste märkningsreglerna också följas. Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledning om honung och producenters leveranser av små mängder honung.

Märkning av honung

Särskilda märkningsregler gäller för honung, blandningar av honung och smaksatt honung. Om honungen är smaksatt ska det klart och tydligt framgå av beteckningen att en arom eller smakgivande ingrediens har tillförts, till exempel "honung med/och pepparmyntsarom" . Att i beteckningen använda ordet "med" eller "av" indikerar vilka proportioner som har använts i produkten, dvs. att en liten mängd arom har tillsatts i förhållande till mängden honung. Honungen är då en sammansatt produkt och räknas inte längre som primärprodukt. En ingrediensförteckning med alla ingredienser i fallande skala ska också finnas.

Det ursprungsland där honungen skördats ska anges på etiketten. Blandas honung med olika ursprung ska det framgå om det är EG-honung om honungen skördats inom EU, ej EG-honung om den skördats utanför EU eller en blandning av EG-honung och icke-EG-honung.

Ytterligare information

Ytterligare information om biodling, djurhälsokrav inom biodlingsnäringen, bisjukdomar och sjukdomsbekämpning finns på Jordbruksverkets webbplats.

Senast granskad 2024-02-12