Ta fram och revidera nationella branschriktlinjer

Här finns information för dig som ska ta fram nya branschriktlinjer och få dem bedömda av Livsmedelsverket eller revidera sådana som redan finns.

Nationella branschriktlinjer är de branschriktlinjer som Livsmedelsverket har bedömt de följer lagstiftningen och är praktiskt tillämpbara för företagen. Företagen kan använda nationella branschriktlinjer vid utformningen av sin verksamhet och som stöd vid kontroll.

Livsmedelsverket uppmuntrar därför branschorganisationer eller andra sammanslutningar att ta fram och informera om sina branschriktlinjer.

Ansvar för branschriktlinjerna

Det är ni som bransch som ansvarar för branschriktlinjerna och att de uppdateras, om exempelvis en lagstiftning inte längre är aktuell.

Branschen ansvarar även för att riktlinjerna är tillgängliga för företag, lämpligtvis på en webbplats.

Livsmedelsverkets förteckning över nationella branschriktlinjer är länkar till branschorganisationernas webbplatser. Om branschen vill ändra något i sina riktlinjer ska Livsmedelsverket kontaktas.

Innehåll i nationella branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer innehåller riktlinjer för god hygienpraxis och hur mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska risker kan minimeras. De kan även ta upp andra krav i livsmedelslagstiftningen, till exempel hur livsmedlen ska märkas.

Det finns vissa krav på form och innehåll i nationella branschriktlinjer. Syftet med branschriktlinjer är att ge en förklaring och tolkning av relevant livsmedelslagstiftning, men även att ge praktiska anvisningar för hur företagen kan utforma sin verksamhet för att följa lagstiftningen. Det ska tydligt framgå vilken organisation som är ansvarig, hur riktlinjerna ska uppdateras, vilket lagstöd riktlinjerna bygger på och vilka avsnitt som eventuellt går utöver lagstiftningen. Riktlinjerna ska också vara tydliga och lätta att använda. För hygienriktlinjer och riktlinjer för primärproduktion finns särskilda krav som regleras i lagstiftningen.

Livsmedelsverket bedömer endast de delar av branschriktlinjerna som har inverkan på myndighetens ansvarsområde. Delar i branschriktlinjer som andra myndigheter ansvarar för bedöms av dem. Det betyder att du kan behöva kontakta flera myndigheter än Livsmedelsverket, exempelvis Jordbruksverket.

Så här går det till

När ni som branschorganisation vill ta fram nya nationella branschriktlinjer eller revidera sådana som redan finns, uppmuntrar vi er att kontakta oss via mejl.

Då informerar vi mer om nationella branschriktlinjer, detaljerade kriterier för innehållet samt arbetsgången för bedömningsarbetet.
livsmedelsverket@slv.se

Ni får en bekräftelse på mottagen handling och kontaktuppgifter till den handläggare som ansvarar för  granskningen av era branschriktlinjer.

Efter avslutad bedömning får ni en skriftlig återkoppling på om Livsmedelsverket har bedömt branschriktlinjerna som nationella branschriktlinjer eller inte.

Senast granskad 2021-09-22