Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor. 

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor. Den ska också ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt. Gruppen leds av generaldirektören för Livsmedelsverket.

I den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ingår: 

 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Kemikalieinspektionen
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
 • Trafikverket
 • Länsstyrelserna (en representant)
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Svenskt Vatten
 • Vattenmyndigheterna (en representant)
 • Kommunenerna (två representanter) 

Myndigheterna företräds av generaldirektören eller av generaldirektören utsedd företrädare. De möts två gånger per år och rapporterar årligen till regeringen.

Beredande arbetsgrupper

Under den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten finns tre ordinarie arbetsgrupper:

 • Vattenförsörjningsgruppen
 • Dricksvattenkvalitetsgruppen
 • Gruppen för civilt försvar och krisberedskap

Arbetsgrupperna tar fram underlag och analyser för beslut i samordningsgruppen och kan även driva relevanta projekt.

Den nationella samordningsgruppen har även möjlighet att upprätta särskilda arbetsgrupper när kompetensbehovet inte täcks av befintlig struktur eller om arbetet behöver en mer skyndsam hantering.

Kansliet

Som stöd till den nationella samordningsgruppens arbete finns ett kansli, som leds av Livsmedelsverket. Kansliet ska ha en helhetsbild över pågående arbete i den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och stödja arbetsgruppernas arbete. Kansliet ska även främja samarbeten mellan medlemmar i Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, bedriva omvärldsbevakning och samordna kommunikation, samt identifiera och främja samverka med andra nationella råd och nätverk som arbetar med dricksvattenfrågor.

Ersatte nationellt nätverk

Nationella samordningsgruppen ersatte tidigare Nationellt nätverk för dricksvatten (2010-2019). Även nätverket syftade till att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet och samordna arbete för säkert dricksvatten idag och i framtiden. I nätverket ingick berörda myndigheter och branschorganisationer – då något färre än hur dagens samordning ser ut. I nätverket ingick fyra arbetsgrupper: Dricksvatten och FoU, Dricksvatten och krisberedskap, Dricksvatten och planering och Dricksvatten och offentlig kontroll.

Senast granskad 2022-08-22