Storbritannien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Storbritannien.

Ansvarig myndighet i Storbritannien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Storbritannien är myndigheten Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA).    

Storbritannien publicerar Target Operating Model

1 januari 2021 är Storbritannien ett land utanför EU och införde särskilda regler för import av livsmedel till sitt land. De nya reglerna beskrevs i vägledningen Border Operating Model men i april 2022 flyttades kraven om hälsointyg fram i tiden. Den 29 augusti 2023 publicerade Storbritannien en ny Border Target Operating Model (BTOM). I den nya modellen väljer Storbritannien att dela in livsmedel i olika riskklasser; låg, medium och hög. Implementeringen av BTOM kommer ske i flera steg vilket sammanfattas kortfattat längre ner på sidan. För att hitta mer detaljerad information bör du läsa BTOM. Windsor Framework fördraget beskriver vad som gäller vid förflyttningar mellan Nordirland och Storbritannien.

Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, varför du som företagare förväntas hålla dig uppdaterad via DEFRAs webbsida. Information om Storbritanniens krav kommer att uppdateras på denna sida under året.

Utbildning av den nya modellen BTOM - Everbrite

Under september ges kostnadsfria utbildningar om den nya modellen BTOM.  

Livsmedel delas in i olika riskkategorier

Storbritannien delar in livsmedel i 3 olika riskkategorier; låg, medium och hög risk. Livsmedel med låg risk behöver ingen hälsointyg medan livsmedel med medium och hög risk behöver medföljas av hälsointyg. Observera att indelning av livsmedel i riskkategorier kan komma att ändras av Storbritannien.

DEFRA har lagt till en sökbar lista för att hjälpa dig hitta TOM riskkategorier för olika varor. Du kan söka i listan med en 10 siffrig tullkod.  

Föranmälan - 1 Januari 2022

Alla livsmedel av animaliskt ursprung, exempelvis kött, honung, mjölk, ägg, äggprodukter och sammansatta livsmedel från EU ska föranmälas av importören i Storbritanniens system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Detta gäller även livsmedel av låg risk. Kommunicera med din importör i Storbritannien om vad som gäller.

Livsmedel av medium risk - 31 januari 2024

Livsmedel av medium risk exempelvis Kött och köttprodukter, Mjölkprodukter och Fiskeriprodukter ska medföljas av ett hälsointyg från 31 januari 2024. Sök i DEFRAs vägledning efter var ditt livsmedel hamnar i för kategori. Riskkategorier för import av livsmedel från länder utanför EU kommer att publiceras i augusti 2023.

Livsmedel av låg risk exempelvis förädlade, lagringsstabila livsmedel som sammansatta produkter och vissa konserverade köttprodukter och vissa fiskeriprodukter från länder med låg risk behöver inte medföljas av intyg.

Livsmedel av medium risk som inte anses som kvalificerade Nordirländska varor vid förflyttelse från Nordirland eller Irland till Storbritannien har nu krav på intyg. 

För hög riskprodukter såsom levande djur och animaliska biprodukter samt växtprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Sändningar ska passera avsedd gränskontrollstation - 30 April 2024

Livsmedel av medium risk ska passera avsedd gränskontrollstation för relevant kontroll från 30 april 2024 med undantag västkusten i Storbritannien. Dokument, ID och fysiska kontroller av animaliska produkter kommer att genomföras. 

För hög riskprodukter såsom levande djur och animaliska biprodukter samt växtprodukter, kontakta Jordbruksverket.

UK Single Trade Window - 31 oktober 2024

Gränskontrollen i Storbritannien förenklas genom att införa riskbaserad kontroll genom UK Single Trade Window. Genom UK Single Trade Window kan importörer få möjlighet att använda Trusted Trader-status vilket ska minska den administrativa bördan. Mer information om UK Single Trade Window och Trusted Trader hittar du i BTOM.

Gränskontroll för animaliska livsmedel kan nu också ske vid västkusten i Storbritannien.

Hälsointyg för livsmedel av animaliskt ursprung

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns publicerade i TRACES. Modeller av intygen hittar du på DEFRAS webbplats men dessa ska inte användas direkt från webbsidan utan från TRACES. Intygsmodellerna är endast för information om SPS importkrav för produkten. Intyg för animaliska produkter förenklades av Storbritannien under våren 2023. Ha en bra kontakt med din importör för att få veta vilket intyg du ska välja. Tänk på att intygen uppdateras av DEFRA med jämna mellanrum. 

Sammansatta livsmedel innehållande animaliska råvaror

Om du ska exportera ett sammansatt livsmedel som innehåller både processade animaliska och vegetabiliska råvaror så hittar du bra vägledning på DEFRAs webbplats. DEFRAs beslutsträd kan hjälpa dig ta reda på om din produkt är sammansatt eller ej.  

Fångst-, berednings- och lagringsintyg för fiskeriprodukter

När fiskeriprodukter exporteras till Storbritannien ska sändningen åtföljas av ett fångstintyg, alltså ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Intyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är godkänt/registrerat för hantering av fiskeriprodukter. Fångstintyg beställs av Havs och vattenmyndigheten och du hittar intyget på deras webb. Om sändningen skulle avvisas från ett land utanför EU krävs ett sådant intyg för att sändningen ska kunna föras in i EU igen. Importören behöver intygen i förväg innan sändningen anländer till importlandet.

Dessutom kan ett beredningsintyg och ett lagringsintyg begäras av Storbritannien. Exempelvis i de fall där fiskeriprodukter köps in från ett tredjeland/en annan EU-medlemsstat för att beredas i Sverige och därefter exporteras till UK, krävs det ett beredningsintyg (processing statement), och om fiskeriprodukterna endast lagrats i Sverige innan export krävs det ett lagringsintyg (proof of storage). Beredningsintyget valideras av beredningsanläggningens kontrollmyndighet och lagringsintyget valideras av Tullverket. Kontakta Tullverket för att få ett lagringsintyg validerat. Intygen behöver skickas innan sändningen anländer till importlandet.

Ett beredningsintyg är framtagen enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1005/2008. Innan export sker bör du kontrollera med din brittiska importör att intyget fungerar då mallen inte är kommunicerad med DEFRA.  

Utfärda intyg via TRACES

Hälsointyg till Storbritannien nås via TRACES där de utfärdas av den behöriga myndigheten. Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls och vad som är obligatoriskt/frivilligt att fylla i finns på DEFRAs webbplats. 

Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att denna kan ladda upp det i IPAFFS. Exportören ansvarar för att intyget i original medföljer sändningen. 

Animaliska produkter som omfattas av skyddsbeslut

Animaliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut inom EU, exempelvis till följd av aviär influensa, ska medföljas av ett hälsointyg som innehåller ett specifikt unique notification number (UNN) nummer för sändningen. Importören i Storbritannien ska notifiera UNN numret i IPAFFS och ge numret till exportören som för in numret i hälsointyget för sändningen. Det är viktigt att intygen medföljer sändningen. För mer information se DEFRAs guide till hur ett intyg fylls i.

Restriktioner vid handel pga sjukdomar

Sändningar från Nordirland till andra delar av Storbritannien

När du flyttar varor från Nordirland till andra delar av Storbritannien måste du följa vissa regler. En "kvalificerande nordirländsk vara" är en vara som inte varit föremål för tullövervakning, restriktioner eller kontroll. Ett livsmedel betraktas som kvalificerad nordirländsk vara om den ägas eller bearbetas i Nordirland av ett Nordirlands registrerat eller godkänt livsmedelsföretag. Mer information om detta hittas på Storbritanniens webbplats. Från 31 januari 2024 kommer full gränskontroll gälla för okvalificerade varor från Nordirland till Storbritannien.

Transit

Information om hur varor kan gå transit genom Storbritannien hittar du mer information i Storbritanniens vägledningar nedan. Du hittar också information om transit i BTOM.

Animaliska produkter från icke-EU länder som går transit genom EU ska skickas till relevant gränskontrollstation (BCP) i Storbritannien. Se till att importören har informerat BCP om ankomsten av dina varor med IPAFFS förhandsanmälningssystem.

Samlastade sändningar - Groupage

DEFRA ger vägledning till hur sändningar kan samlastas och hur de önskar att hälsointyg hanteras. 

Ekologiska livsmedel

Ekologiska livsmedel som exporteras från Sverige till Storbritannien ska medföljas av ett Certificate of Inspection (COI) från 1 Februari 2025. Kontakta ditt kontrollorgan för att få mer information. Du hittar mer information om export av ekologiska livsmedel på DEFRAs webbplats. 

Prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror

Du kan hitta information om att skicka prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror till Storbritannien på FSA webbplats.

Övriga livsmedel

Information om vad du ska tänka på när icke animaliska livsmedel ska importeras till Storbritannien kan du hitta på Food Standards Agencys (FSA) webbplats.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Företag som ska exportera animaliska livsmedel behöver bland annat förbereda följande:

  1. Tillsammans med din importör, ta reda på vilka intyg som ska medfölja livsmedlet du ska exportera. Kontrollpersonalen i Sverige kan inte hjälpa dig med detta.
  2. Säkerställ att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i hälsointyg. Kontrollera också att din kontrollmyndighet har behörighet i TRACES i god tid.
  3. Tänk på att det finns specifika bestämmelser för varor som är avsedda för Irland/Nordirland och som passerar Storbritannien landvägen

Meddela din kontrollmyndighet om planerad export i god tid!

De nya reglerna innebär en del merarbete, både för företag och för kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och kommuner. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt och för att underlätta för kontrollmyndigheternas planering, är vi tacksamma om du kontaktar din kontrollmyndighet och meddelar vilka livsmedel ni avser att exportera samt i vilken omfattning. Det här gäller för produkter som kräver hälsointyg. Kontrollmyndigheten måste också använda systemet TRACES när intyget ska utfärdas och behöver vara förberedd på detta.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-05-10