Radioaktivt cesium i vildsvin

Vildsvin med unge som bökar i marken

Radioaktivt cesium hamnade i marker och vatten i delar av Sverige efter nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Sedan 1986 har vildsvinsstammen ökat sin utbredning i de nedfallsdrabbade områdena. Vildsvinskött kan innehålla förhöjda halter av cesium-137 om köttet kommer från jakt i de områden som drabbades av det radioaktiva nedfallet. Det gäller framför allt områden i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Cesium i vildsvinskött

Innehållet av cesium-137 i vildsvinskött varierar bland djur skjutna inom samma område. För att ta reda på cesiumhalten måste därför varje skjutet vildsvin analyseras.

Hälsorisker med cesium

Cesium avger så kallad joniserande strålning som ökar risken för att drabbas av cancer. Mängden joniserande strålning som vildsvinskött kan bidra med via maten är för de allra flesta liten jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen. För att minska de negativa hälsoeffekterna bör den strålning vi utsätts för hållas så låg som möjligt. Även om du vid några tillfällen skulle äta vildsvinskött med höga halter av cesium så är hälsorisken vad vi vet i dag låg.

Råd

Det är framförallt kött från vildsvin som är skjutet i vissa geografiska områden i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län som kan innehålla höga cesiumhalter.

För livsmedel som innehåller cesium finns följande råd:

  • 300 till 1500 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i veckan.
  • 1500 till 3000 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i månaden.
  • över 10 000 Bq/kg bör inte ätas alls.

Subvention av cesiummätningar i vildsvin

Mätningar av cesium-137 i vildsvin subventioneras sedan juli 2021. Ersättning för analyskostnaden av cesium-137 gäller endast om vildsvinet har fällts i en kommun där cesium-137 är ett problem.

Det är de godkända laboratorierna som utför analyserna som ansöker om ersättning hos Livsmedelsverket. Utbetalningen sker direkt till de ackrediterade laboratorierna. Den enskilde jägaren som lämnar in köttet för analys till ett ackrediterat laboratorium ansöker alltså inte om subventionen.

Fördjupning

Cesiumanalys av vildsvin

För att ta reda på hur mycket cesium ett vildsvin innehåller måste köttet analyseras av ett laboratorium. Det finns två laboratorier i Sverige som är ackrediterade för analys av cesium i vildsvinskött.

Vildsvinskött som innehåller cesium i halter högre än det nationella gränsvärdet 1500 Bq/kg får inte säljas eller skänkas bort. Det är livsmedelsföretagarna som ansvarar för att det kött som saluförs i butik inte innehåller högre än tillåtna halter cesium.

Kartläggning över cesium i vildsvin

Sveriges lantbruksuniversitet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket har genomfört några mindre studier av vildsvinskött mellan 2011 och 2014. Kött från cirka 300 vildsvin från vissa områden i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län analyserades. Resultaten visade att ungefär 10 procent av skjutna vildsvin uppvisade halter över gränsvärdet på 1500 Bq/kg . Innehållet av cesium-137 i vildsvinskött varierade även bland djur skjutna inom samma område.

Under december 2017-januari 2018 analyserade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) cesiumhalter i 245 vildsvin som skjutits i nedfallsdrabbade områden. Resultaten visade att innehållet av cesium-137 i vildsvinskött varierar även bland vildsvin som är skjutna inom samma område. Cirka 30 procent (69 av 229 st) av analyserade vildsvin från Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län hade halter över 1500 Bq/kg (högsta ca 40 000 Bq/kg). I kartläggningen ingick ytterligare 16 prover från Södermanland och Dalarna som samtliga låg under 1500 Bq/kg.

Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatte att analysera vildsvin i Heby kommun under hela 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket sammanställer också cesiumnivåerna i vildsvin från de subventionerade mätningarna i särskilt utsatta områden.

I september 2018 genomförde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten, helkroppsmätningar av jägare i Heby kommun.

Senast granskad 2024-05-27