Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

För att hela Sverige ska få rent dricksvatten även vid kris och krig måste varje dricksvattenproducent ha en plan för hur de ska säkerställa det. Som stöd för det arbetet har Livsmedelsverket tagit fram en handbok med fokus på krisberedskap och civilt försvar.

Handboken för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten riktar sig i första hand till kommunala dricksvattenaktörer. Handboken ger praktiskt stöd i arbetet med att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning, och bidra till en god förmåga att hantera kriser i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

Handboken är indelad i sju moduler, där varje del kan läsas för sig och man kan börja jobba med den del som känns mest relevant utifrån egen organisations förutsättningar. 

Modul 1 Krisberedskap och totalförsvarsplanering

Information om det svenska krisberedskapssystemet och på vilket sätt det berör dricksvattenområdet. Modulen ger, tillsammans med modul 2, Hotbild och planerings­förutsättningar, en grund till resten av handboken.

Modul 2 Hotbild och planeringsförutsättningar

Beskrivning av den hotbild som finns mot dricksvattenverksamheter i både fredstid och vid höjd beredskap. Hotbilden innefattar såväl antagonistiska som icke-antagonistiska hot.

Modul 3 Robust dricksvattenförsörjning

Beskrivning de metoder och arbetssätt för kunna producera och distribuera ett rent och hälsosamt dricksvatten – i fredstid, höjd beredskap och krig. Modulen beskriver hur alla delar i dricksvattenförsörjningen kan utformas för att öka robustheten samt hur verktyg som kontinuitetshantering och risk- och sårbarhetsanalys kan bidra till det förebyggande arbetet.

Modul 4 Informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet

Övergripande beskrivning av säkerhetsområdets olika delar, såsom informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet och hur dricksvattenaktörer kan arbeta med det. Medföljande checklistor och exempel underlättar arbetet på lokal nivå.

Modul 5 Ledning, samverkan och kriskommunikation

Information om hur ni kan styra och leda verksamheten i samband med störningar i både fredstid och vid höjd beredskap. Modulen ger exempel på hur ni kan planera en krisledningsorganisation och vikten av att ha en god kriskommunikation i ansträngda situationer.

Modul 6 Externa aktörer och stödresurser

Information om olika aktörers roller och ansvar, exempel på vilka aktörer som ni kan samverka med ur ett krisberedskaps- och civilt försvarsperspektiv, samt vilka stödresurser som finns att tillgå (exempelvis nödvattentankar, expert­rådgivning, frivilligresurser). Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram egna planer och kontaktvägar innan en dricksvattenrelaterad störning eller kris inträffar.

Modul 7 Utbildning och övning

Beskrivning av hur dricksvattenaktörer kan förbereda, träna och öva inför störningar i dricksvattenförsörjningen. Den beskriver även hur dricksvattenaktörer kan ta tillvara lärdomar och erfarenheter på ett systematiskt sätt, både efter en övning eller en inträffad händelse.

Senast granskad 2022-11-01