Musslor och ostron - odling och fiske

Musselodling

Här får du som företagare information om vilka krav som ställs vid odling och fiske av musslor och ostron som livsmedel. Här finns också information om Livsmedelsverkets kontrollprogram för tvåskaliga blötdjur.

Musslor och ostron är så kallade tvåskaliga blötdjur. De lever i huvudsak av växtplankton (även kallade mikroalger) som de får i sig genom att filtrera havsvatten. Vissa arter av växtplankton kan producera gifter, toxiner. Därför kan musslor och ostron periodvis vara giftiga för människor att äta.

När musslor och ostron filtrerar havsvatten kan eventuella bakterier och virus i vattnet stanna kvar i djuren. Inom EU finns därför en omfattande lagstiftning om hur kontrollen av musslor och ostron ska gå till. Kontrollen är till för att skydda konsumenter från att bli sjuka av algtoxiner och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Starta - odlingstillstånd, fiskelicens, registrering och produktionsområde

Odlingsstillstånd

För att få odla musslor och ostron krävs bland annat odlingstillstånd som utfärdas av länsstyrelsen. Information om hur man ansöker om odlingstillstånd finns i ovanstående länkar om vattenbruk.

Fiskelicenser

Var får man odla och fiska musslor och ostron?

Som livsmedelsföretagare får du bara odla och fiska musslor och ostron i fastställda och klassificerade produktionsområden. Dessa kontrolleras av Livsmedelsverket. Därför ska du kontakta Livsmedelsverket när du vill

 • utreda nya produktionsområden
 • skörda nya arter i ett befintligt produktionsområde. 

Nya produktionsområden

Om du är intresserad av att skörda musslor och ostron i områden som i dagsläget inte ingår i Livsmedelsverkets kontrollprogram ska du kontakta Livsmedelsverket. Du ställer då en fråga om att få det nya området utrett och klassificerat för de arter av musslor och ostron du vill skörda. Detta gäller även vid intresse för ett så kallat återutläggningsområde. Det är havsområden som är avsedda för rening av musslor och ostron.

Nya arter

Ta också kontakt med Livsmedelsverket om du vill fiska och odla nya arter i redan klassificerade produktionsområden.

Fråga i god tid

Skicka din fråga i god tid innan du planerar att starta din verksamhet eftersom det kan ta tid innan klassificeringen blir klar. Att utvidga ett befintligt område är en snabbare process än att starta produktion i helt nya havsområden eftersom det krävs mer omfattande utredningsarbete och provtagning i nya havsområden. Att få ett existerande område utvidgat eller klassificerat för en ny art tar normalt 3-6 månader.

Arter som skördas i Sverige

Arter av musslor och ostron som i dagsläget skördas i Sverige och ingår i det svenska kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur är

 • Blåmussla (Mytilus edulis)
 • Hjärtmussla (Cerastoderma edule)
 • Europeiskt ostron (Ostrea edulis)
 • Stillahavsostron (Magallana gigas/Crassostrea gigas)
 • Mandelkammussla (Mimachalamys varia)

Även manteldjuret Tarmsjöpung (Ciona intestinalis) ingår i kontrollprogrammet. Dessa djur filtrerar också plankton och i likhet med tagghudingar och marina snäckor gäller lagstiftningen om upptag av tvåskaliga blötdjur även för dem.

Om du är intresserad av att skörda andra arter av tvåskaliga blötdjur eller andra organismer som ingår i samma lagstiftning måste du kontakta Livsmedelsverket.

Kontroll av produktionsområden

Livsmedelsverket ansvarar för att

 • fastställa
 • klassificera
 • samt övervaka produktionsområden för musslor och ostron.

Klassificeringen är en bedömning av risken för att musslor och ostron i ett produktionsområde förorenas, kontamineras, av bakterier och virus.

Klassificeringen görs separat för olika arter av tvåskaliga blötdjur inom ett område. Den utgår ifrån halten E. coli-bakterier som uppmätts i arten under en längre tidsperiod. För att ett område skall kunna klassificeras krävs att Livsmedelsverket först utreder möjliga källor till fekala föroreningar.

Klassificeringen A-klass innebär att området har den lägsta risken för fekal förorening av musslorna. Musslorna och ostronen från A-klassade områden kan gå direkt till konsumtion.

Klassificeringen B- och C-klass innebär att områdena har högre risk att vara kontaminerade av bakterier och virus. Musslor och ostron från sådana områden måste renas eller steriliseras genom upphettning innan de släpps på marknaden. Rening av musslorna kan utföras i särskilt godkända reningsanläggningar eller i utsedda återutläggningsområden.

Produktionsområden – öppet/stängt

Som livsmedelsföretagare får du endast ta upp musslor och ostron från ett produktionsområde som är öppet för upptag av den art du skördar. Att ett område är öppet för upptag av en art innebär att

 • det regelbundet provtas för förekomst av algtoxiner samt E. coli-bakterier hos den aktuella arten
 • halterna av algtoxiner hos arten är under gällande gränsvärden
 • antalet E. coli-bakterier motsvarar kriterierna för områdets klassificering för arten.

När du vill påbörja en ny skördeperiod behöver du kontakta Livsmedelsverket för att tala om det. Detta gäller även om området är öppet för den art du vill skörda. Det beror på att provtagningen kan behöva justeras utifrån var i området upptag görs. Att öppna stängda områden för skörd tar normalt en till två veckor.

Företagets eget kontrollansvar

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att kontrollera att de musslor och ostron du skördar är säkra livsmedel och att de uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Det kan därför vara nödvändigt att göra egna kontroller av algtoxiner och E. coli i musslor och ostron– se rubriken ”Laboratorietjänster för analys av toxiner och bakterier” längre ner på sidan.

Förflyttning av musslor och ostron mellan havsområden

Livsmedelsföretagare får bara odla eller ta upp musslor eller ostron från områden som Livsmedelsverket  har klassificerat. Musslor och ostron får endast flyttas mellan klassificerade produktionsområden som har samma klass. Musslor och ostron från B-klassificerade områden får även flyttas till återutläggningsområde för rening från fekala bakterier.

Att flytta musslor och ostron mellan havsområden kräver tillstånd från länsstyrelsen – se länkar om vattenbruk under rubriken ”Starta - odlingstillstånd, fiskelicens, registrering och produktionsområde” längre upp på sidan. Vid tillståndsprövningen tar man bland annat hänsyn till risk för spridning av sjukdomar och parasiter mellan bestånd av musslor/ostron.

Försäljning av levande musslor och ostron

Innan levande musslor och ostron sätts på marknaden ska de förpackas på en leveransanläggning. Det är en anläggning som godkänts av Livsmedelsverket för att konditionera, tvätta och förpacka levande musslor som är avsedda att ätas.

Försäljning av små mängder

Registreringsdokument för spårbarhet

I samband med upptaget av musslor eller ostron för försäljning som livsmedel ska du fylla i ett registreringsdokument med uppgifter om det upptagna partiet.

Även när partier av musslor och ostron tas upp från ett produktionsområde och flyttas till ett annat produktionsområde behöver du fylla i ett registreringsdokument.

När du som livsmedelsföretagare förflyttar ett parti levande musslor eller ostron mellan produktionsområden eller anläggningar fyller du i ett särskilt registreringsdokument med uppgifter om partiet. Detta gör det möjligt att spåra det aktuella partiet.

Lagstiftning

Laboratorietjänster för analys av toxiner och bakterier

Analyserna för E. coli och algtoxiner som görs inom kontrollprogrammet för musslor och ostron utförs enligt gällande lagstiftning av Livsmedelsverkets upphandlade laboratorier.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för E. coli och marina biotoxiner och stödjer de upphandlade laboratorierna med analyserna. Livsmedelsverkets NRL för E. coli och biotoxiner kan även bistå med information och analystekniska frågor kring analyserna.

Senast granskad 2023-11-28