Hur tas näringsvärden fram

En kvinna som läser innehållsförteckningen på ett livsmedel i en butik.

På den här sidan beskrivs de vanligaste metoderna som används när näringsvärden tas fram. Genom att klicka på ett näringsvärde för ett livsmedel på Sök näringsinnehåll går det att få mer bakgrundsinformation om respektive värde och se vilken metod som har använts.

Om näringsvärden

Det är viktigt att komma ihåg att inget näringsvärde är exakt. Yttre faktorer så som ras/sort och årstid samt bearbetningsprocesser är exempel på sådant som påverkar näringsinnehållet. Därtill finns det metodologiska faktorer så som urval och felmarginaler vid analyser som påverkar resultaten och vilka näringsvärdena som i slutändan visas. Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde. Det går att läsa mer om detta under rubriken Kvalitetskontroller av data på sidan Analysprojekt. 

Analyser

Inlånade värden 

För vissa livsmedel har näringsvärden lånats in från till exempel livsmedelsbranschen, produktinformation, publikationer eller livsmedelstabeller/-databaser från andra länder, i första hand de nordiska länderna. Värden som lånats in från till exempel livsmedelsbranschen eller andra länder är ofta analyserade.

Olika länder kan använda sig av olika beräkningar. Vid behov räknas därför inlånade värden om för att följa de beräkningsregler som gäller för den svenska Livsmedelsdatabasen.

Skattade värden

För vissa livsmedel har näringsvärden skattats. Detta innebär att man använder vissa näringsvärden från likartade livsmedel. Några exempel:

  • Näringsvärdena för vitling har skattats från torsk. 
  • Näringsvärdena för kycklinglår med skinn har skattats från näringsvärden för hel kyckling med skinn.

Näringsvärden kan även skattas utifrån till exempel produktinformation, ingredienslista och recept. Näringsvärdena kan också skattas till 0. Det gäller vissa näringsämnen och komponenter som inte antas finnas i ett specifikt livsmedel eller som förväntas förekomma i försumbara mängder, till exempel fiber i olja. Detta syns i detaljinformationen för värdet som "skattat logisk slutledning".

Fullkorn samt tillsatt och fritt socker är exempel på komponenter som inte går att analysera och där värde skattas för alla livsmedel där de ingår. 

Beräknade värden

Beräknade livsmedel

Att beräkna ett livsmedel är ett sätt att komplettera databasen med tillagade maträtter av olika slag. Med dagens livsmedelsutbud är det en omöjlig uppgift att hålla analysvärden för alla maträtter i databasen.

Beräknade livsmedel är ofta tillagade maträtter, vilket är ungefär en tredjedel av alla livsmedel i Livsmedelsdatabasen. Beräkning sker genom att man tillagar ett virtuellt recept i systemet och lägger till ingredienser som kan vara antingen analyserade, lånade, beräknade eller skattade.

Beräkningarna tar hänsyn till viktförändringar och förlust eller upptag av vatten, fett och andra näringsämnen vid tillagning genom justeringsfaktorer. I beräknade livsmedel där salt ingår är saltet berikat med jod. Beräknade livsmedel kan också vara aggregat (sammanslagning) av flera liknande livsmedel/rätter för att skapa ett generellt livsmedel till exempel "paprika grön gul röd" som är en sammanslagning av tre sorters paprika.

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2024-02-06