Agenda 2030 på menyn

Karta med illustrationerna för alla sjutton globala mål för hållbar utveckling.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Agendan är framtagen inom FN och består av 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Maten berör direkt eller indirekt alla målen i Agenda 2030, och därför behöver vi se över de olika delarna i livsmedelssystemet för att nå många av målen inom Agenda 2030.

Målen inom Agenda 2030 har tagits fram för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. De antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer. Det innebär att världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030. Vi har därmed tillsammans med andra länder tagit på oss ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

I Agenda 2030 definieras hållbar utveckling som en positiv samhällsutveckling utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Hållbar utveckling inom de offentliga måltiderna

Maten berör direkt eller indirekt alla målen i Agenda 2030. Att se över de olika delarna i livsmedelssystemet är en förutsättning för att nå många av målen inom Agenda 2030. Men vad kan vi arbeta med som har särskild bäring på livsmedelskonsumtion och måltidsverksamhet i offentlig sektor?

Här nedan ger vi exempel på några delmål i Agenda 2030 där måltider i vård, skola och omsorg kan bidra till en mer hållbar utveckling för människan och planeten. Listan ska inte ses som en fullständig redovisning utan kan användas som ett diskussionsunderlag för fortsatt utveckling i era lokala och regionala forum. Livsmedelskonsumtionen berör indirekt långt fler delmål än dessa! Exemplen nedan tydliggör också att det är viktigt att hålla flera mål i huvudet samtidigt så vi inte bidrar till utveckling på ett delmål samtidigt som vi försämrar på andra områden.

Här följer några exempel på hur offentliga måltider kan bidra till att uppnå några av delmålen, kopplade till målen:

 • 2. Ingen hunger
 • 3. God hälsa och välbefinnande
 • 4. God utbildning för alla
 • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • 14. Hav och marina resurser

Delmål 2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Offentliga måltider gör det lätt att välja hälsosam och miljösmart mat i vardagen. De offentliga köken bidrar med mat och måltider även i händelse av samhällskris.

 

Delmål 2.2 Utrota alla former av felnäring

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Måltiderna bidrar med de näringsämnen som är viktiga för målgruppens behov. Undernäringen hos exempelvis äldre minimeras så långt det är möjligt med ett brett utbud av små rätter, anpassning till individens önskemål och socialt umgänge.

Delmål 2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Undersök möjligheterna att vid inköp beställa livsmedel ifrån närliggande småskaliga producenter i det upphandlande avtalet, alternativt utforma upphandlingar som möjliggör för småskaliga, närliggande producenter att leverera livsmedel till offentliga kök. De offentliga köken kan även bidra med kontaktytor mellan matgäst och producent genom att informera om var maten kommer ifrån och hur den producerats.

Initiativ som kopplar till delmålet

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark och jordkvaliteten.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Genom att sprida metoder som underlättar exempelvis upphandling av hållbart producerade livsmedel nationellt kan många kommuner göra livsmedelsinköp från jordbruk som bidrar till att upprätthålla ekosystemen.

Initiativ som kopplar till delmålet

 • Vallentuna matmarknad
 • Matvinn
 • Upphandlingsprototyp

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Genom måltiden får vi inte bara livsviktig näring den kan också bidra med social samvaro och ökat välbefinnande, faktorer som påverkar vårt psykiska mående. Planering och utformning av restauranger eller miljöer där offentliga måltider serveras har betydelse för om måltidssituationen kommer upplevs som en trivsam, inbjudande och lugn stund. Genom att involvera matgästerna i utformningen av måltidsmiljön kan ökad trivsel, trygghet och mindre stress uppnås – goda förutsättningar för att även maten som serveras ska bli uppäten.  

Initiativ som kopplar till delmålet

Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Hur kan offentliga måltider bidra?

I skolan kan skolmåltiden användas som en resurs för lärande om hållbar utveckling. Måltiden kan användas i de flesta ämnen för att illustrera och ge konkreta exempel på komplexa sammanhang där flera svar och lösningar är möjliga. Det går att utforska matens ursprung, produktionsmetoder, påverkan på klimat och biologisk mångfald, kultur och matvanor i olika delar av världen eller näringsinnehåll och vad vi behöver för att utvecklas och må bra både nu och i framtiden.

Initiativ som kopplar till delmålet

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Offentliga måltider kan bland annat fungera som testbäddar för utveckling av nya produkter. Genom att stötta hela vägen från att testa en idé till att köpa in färdiga produkter kan små och medelstora företag ges förutsättningar att satsa på produkter som vänder sig till storkök.

Initiativ som kopplar till delmålet

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Vid upphandling av livsmedel och tjänster kan krav ställas så att det som väljs och köps in har en reducerad miljöpåverkan och främjar en bredd av leverantörer med goda arbetsvillkor, ansvarsfullt företagande och skapar nya jobbmöjligheter i små och medelstora företag.
Vid upphandling av tjänster och produkter kan krav ställas som bidrar till effektivare energianvändning, transporter och fordon med lägre utsläpp eller återbrukade produkter.

Initiativ som kopplar till delmålet

 • Vallentuna matmarknad
 • Matvinn
 • Upphandlingsprototyp

Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Att minska matsvinnet i offentliga måltider handlar oftast inte om att laga mindre mat, utan om att den mat som lagas behöver hamna i matgästernas magar. Grunden för att minska matsvinnet är att börja mäta. Livsmedelsverket har tagit fram en nationell mätmetod och följer kontinuerligt upp utvecklingen genom nationella kartläggningar. Nyckeln till framgång i att minska matsvinnet är samarbete; mellan de som lagar och ansvarar för maten och de som är med då maten serveras och äts på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. 

Initiativ som kopplar till delmålet

 • Appen och matlådan
 • Kokbok för måltidsmiljön
 • Ät vad du vill, när du vill

Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Införa ett cirkulärt användande av exempelvis möbler och inredning i kommunen. Så att möblering som inte längre behövs i en verksamhet kan användas i en annan, exempelvis vid ommöblering eller upprustning av måltidsmiljöerna. Det behöver inte vara nytt, för att kännas nytt!

Initiativ som kopplar till delmålet

 • Ät vad du vill, när du vill
 • Kokbok för måltidsmiljön

Delmål 12.7 främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Vid en hållbar upphandling tas det i beaktande hur samhället i stort påverkas. Vid en hållbar upphandling kan krav ställas gällande såväl miljö, sociala som ekonomiska aspekter. Exempelvis kan det ställas krav på att transporter av livsmedel ska ske med fordon med lägre utsläpp, att företag ska ha schyssta arbetsvillkor eller ekologisk produktion. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för miljömässig och social hållbarhet kan användas som stöd.

Initiativ som kopplar till delmålet

 • Vallentuna matmarknad
 • Matvinn
 • Upphandlingsprototyp

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Det som görs i exempelvis skolan kan få ringar på vattnet när även föräldrar och allmänhet bjuds in att ta del av kommunens verksamhet. Det kan vara en matmarknad med lokala producenter på skolgården som även föräldrarna bjuds in att besöka. Eller att kommunens måltidsorganisation bjuds in att medverka på sociala evenemang och servera smakportioner på hållbara rätter, kanske i en foodtruck?

Initiativ som kopplar till delmålet

Delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Genom att använda livsmedelssystemet och skolmåltiden som exempel i undervisningen om klimatförändringar och hållbar utveckling kan medvetenheten om risker och hantering av dessa öka. Besök hos lokala producenter som varit med om klimatkriser som bränder, extrem torka eller översvämningar ger insikter i hur klimatförändringar påverkar det lokala näringslivet och vikten av att ställa om till hållbara produktionssystem. 

Initiativ som kopplar till delmålet

 • ExplorEAT
 • Pedagogiskt program
 • Portabel lärmiljö
 • Vallentuna matmarknad
 • Matvinn
 • Upphandlingsprototyp

Delmål 14.4 Främja hållbart fiske

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Hur kan offentliga måltider bidra?

Genom att köpa in och servera fisk från hållbara bestånd och som fiskats med hållbara metoder bidrar de offentliga måltiderna till ett hållbart fiske. Råvaror som är mer hållbara men mindre vanliga i skolan kan introduceras på lustfyllda sätt och med hjälp av undervisningen för att bredda menyn och smakpreferenserna.

Initiativ som kopplar till delmålet

Senast granskad 2023-05-24