Expertgruppen för nutrition och folkhälsa

Expertgruppen för nutrition och folkhälsa fanns under en längre tid för att ge Livsmedelsverket utökat vetenskapligt stöd i frågor om matvanor och hälsa och bidrog till att bevaka detta forskningsområde. Gruppens sista mandatperiod varade från 2019 till 2022.

Vad har expertgruppen gjort?

På expertgruppens möten, två gånger per år, diskuterades aktuella frågor inom området bra matvanor och hälsa och ledamöterna bidrog med kunskap från sina expertområden. Expertgruppen hjälpte till att uppdatera Livsmedelsverket om den vetenskapliga utvecklingen inom nutritionsområdet, särskilt om samband mellan näringsrekommendationer, matvanor och hälsa. Expertgruppen i nutrition och folkhälsa kunde ge råd till Livsmedelsverket, men hade inte mandat att ta beslut. Gruppens uppgifter beskrevs i expertgruppens mandat.

Sammansättning

Gruppen bestod av 13 ledamöter utsedda av Livsmedelverket, och tre ledamöter utsedda av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Ordförande för gruppen var Livsmedelsverkets generaldirektör och sekreterare för gruppen var en handläggare från Risk- och -nyttoavdelningen. Livsmedelsverkets egna experter och handläggare deltog beroende på frågeställningarna på möten.

Rekrytering av ledamöter

Ledamöterna utsågs i en öppen rekryteringsprocess med ansökan via Livsmedelsverkets webbplats. För att komma i fråga för uppdraget krävdes publikationer av vetenskapliga artiklar inom ett expertområde. Förutom den vetenskapliga kompetensen inom olika områden med anknytning till folkhälsonutrition har Livsmedelsverket strävat efter att ledamöterna ska ha anknytning till universitet och högskolor över hela landet, att det ska finnas både kvinnor och män i gruppen och att erbjuda plats till personer som inte tidigare varit ledamöter.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utsåg de som skulle få representera dessa myndigheter.

Så förhindrades intressekonflikter och jäv

Ledamöterna i expertgruppen för nutrition och folkhälsa har redovisat eventuell anknytning till företag och organisationer. Detta omfattar bland annat konsultuppdrag, uppdrag i vetenskapliga råd samt forskningsanslag från industri eller företagsknutna stiftelser inom livsmedelsindustri och -handel. Jävsdeklarationerna är allmänna handlingar som kan begäras ut från Livsmedelsverket. Läs mer om Livsmedelsverkets rutiner för att hindra intressekonflikter och jäv i länken nedan.

Senast granskad 2024-02-01