Expertgruppen för nutrition och folkhälsa

Expertgruppen för nutrition och folkhälsa ger Livsmedelsverket vetenskapligt stöd i frågor om matvanor och hälsa och bidrar till att bevaka detta forskningsområde.

Vad gör expertgruppen?

På expertgruppens möten diskuteras aktuella frågor inom området bra matvanor och hälsa och ledamöterna bidrar med kunskap från sina expertområden. Expertgruppen hjälper till att uppdatera Livsmedelsverket om den vetenskapliga utvecklingen inom nutritionsområdet, särskilt om samband mellan näringsrekommendationer, matvanor och hälsa. Expertgruppen i nutrition och folkhälsa ger råd till Livsmedelsverket, men tar inga beslut. Gruppens uppgifter beskrivs i expertgruppens mandat.

Presentation av ledamöter 2019-2022

Ledamöter utsedda av Livsmedelverket

Roger Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet: Kostfiber och stärkelse i vegetabiliska produkter, särskilt spannmålsprodukter.

Carin Andrén Aronsson, Lunds Universitet: Preventionsstudier inom typ 1-diabetes och celiaki. Fokus på småbarn. Kostundersökningsmetodik.  

Anna Bergström, Karolinska Institutet: Epidemiologi. Övervikt, fetma, kostfaktorer och miljöfaktorer i relation till hälsa hos barn och unga, med fokus på utveckling av allergisjukdom.

Agneta Hörnell, Umeå Universitet: Amning, tillvänjning, celiaki. Forskning om hem- och konsumentkunskap samt skolmåltider. Nutritionsepidemiologi.

Ingrid Larsson, Göteborgs Universitet: Övervikt och fetma, fysisk aktivitet och energibalans. Viktminskning vid psykisk sjukdom.

Maria Magnusson, Göteborgs Universitet: Matvanor och socioekonomiska faktorer. Åtgärder som kan bidra till att utjämna ojämlikhet i hälsa.

Jenny van Odijk, Göteborgs Universitet: Födoämnesöverkänslighet. Utveckling, bedömning och behandling av födoämnesöverkänslighet med inriktning på jordnötsallergi hos barn och vuxna.

Elisabet Rothenberg, Högskolan i Kristianstad:  Nutrition vid hälsa och sjukdom för äldre. Nutritionsrutiner vid sjukdom. Nutritionsepidemiologi och metoder för att mäta nutritionsstatus.

Sven-Arne Silfverdal, Umeå Universitet/Region Västerbotten: Pediatrik. Risk- och friskfaktorer för infektionssjukdomar, vaccinationsstudier, D-vitamin, celiaki. Amningens betydelse för skydd och minskad risk för infektionssjukdomar och stärkt immunsvar vid vaccination.   

Emily Sonestedt, Lunds Universitet: Genetik och samspelet kost och gener när det gäller diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdom. Kolhydrater.

Maria Waling, Umeå Universitet: Främjande av goda matvanor hos barn och ungdomar, skolmåltider, sambandet mellan kost, livsstil och kroniska sjukdomar som till exempel fetma och typ 2-diabetes. Metoder att mäta kostintag.

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet: Analysmetoder och biotillgänglighet av folat, och att jämföra folater och folsyra.

Agneta Åkesson, Karolinska Institutet: Nutritionsepidemiologi och miljömedicin. Kost- och levnadsvanor samt exponering för miljögifter i relation till risken att drabbas av sjukdom.

Ledamöter från Livsmedelsverket

Annica Sohlström, generaldirektör, ordförande

Emma Patterson, nutritionist, sekreterare

Livsmedelsverkets egna experter och handläggare deltar beroende på frågeställningarna på möten.

Ledamöter utsedda av andra myndigheter

Carl-Erik Flodmark, Socialstyrelsen och Skånes Universitetssjukhus. Barnläkare och medicinskt sakkunnig för Socialstyrelsen, inriktning barnfetma och barnhälsovård.

Lena Martin, Socialstyrelsen

Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Rekrytering av ledamöter

Ledamöterna har utsetts i en öppen rekryteringsprocess med ansökan via Livsmedelsverkets webbplats.  För att komma i fråga för uppdraget krävdes publikationer av vetenskapliga artiklar  inom ett expertområde. Förutom den vetenskapliga kompetensen inom olika områden med anknytning till folkhälsonutrition har Livsmedelsverket strävat efter att ledamöterna ska ha anknytning till universitet och högskolor över hela landet, att det ska finnas både kvinnor och män i gruppen och att erbjuda plats till personer som inte tidigare varit ledamöter.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utser dem som ska få representera dessa myndigheter.

Så förhindras intressekonflikter och jäv

Ledamöterna i expertgruppen för nutrition och folkhälsa har redovisat eventuell anknytning till företag och organisationer. Detta omfattar bland annat konsultuppdrag, uppdrag i vetenskapliga råd samt forskningsanslag från industri eller företagsknutna stiftelser inom livsmedelsindustri och -handel. Jävsdeklarationerna är allmänna handlingar som kan begäras ut från Livsmedelsverket. Läs mer om Livsmedelsverkets rutiner för att hindra intressekonflikter och jäv i länken nedan.

Senast granskad 2022-01-27