Matkorgsundersökningar

Kvinna och man handlar i livsmedelsbutik

Genom att göra kemiska analyser av vanliga livsmedel på den svenska marknaden kan man få reda på hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen som finns i maten. Det är också intressant att kunna följa hur innehållet i maten förändras över tid.

Syftet med en matkorgsundersökning är att undersöka innehållet i en typisk svensk matkorg för att få kunskap om hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen vanliga livsmedel på den svenska marknaden innehåller.

Vilka livsmedel som ingår i matkorgen bestäms utifrån Jordbruksverkets data på direktkonsumtion i Sverige, det vill säga de totala leveranserna av livsmedel till enskilda hushåll och storhushåll, delat med antalet invånare i landet.

Innehållet i Matkorgen baseras alltså på en teoretisk genomsnittskonsumtion för medelsvensken och speglar även konsumenternas val av livsmedel. Ingen hänsyn tas till exempel till svinn som sker i hemmet. Med matkorgsdata kan man uppskatta hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen en svensk medelkonsument får i sig från maten. Man kan även studera förändringar av intaget över tid.

I den senaste matkorgsundersökningen (Matkorgen 2022) köptes livsmedel in i vanliga matbutiker under hösten 2022. Analyser pågår fortfarande, men i en delrapport presenteras resultat från några av anayserna ("Swedish Market Basket Study 2022 - Interim report"). Dessa resultat visar att medelintaget av de flesta vitaminer, mineraler och metaller ligger på en nivå som inte tyder på någon hälsorisk i befolkningen. Intagen av mättat fett och salt är dock för höga och marginalerna till de rekommenderade intagen för D-vitamin, folat, selen och järn pekar på att det kan finnas grupper i befolkningen som har risk för brist av dessa. Intaget av de giftiga metallerna kadmium och oorganisk arsenik ligger nära riktvärdet för när det finns risk för negativa effekter på hälsan. Intaget av miljögifterna dioxin och PCB minskar över tid, vilket är bra, men för dioxiner ligger ändå intaget i nivå med eller strax över det som är önskvärt.

Övriga resultat från Matkorgen 2022 kommer att sammanställas och publiceras i slutet av 2024. Rapporten skrivs på engelska med en svensk sammanfattning.

Senast granskad 2024-06-17