Skänka mat – livsmedelsdonationer

Så långt det är möjligt ska alla verksamheter och aktörer arbeta förebyggande för att minska matsvinnet. Det är det mest resurseffektiva och också vad som står i EU:s avfallsdirektiv. Men när matsvinn ändå uppstår kan nästa steg vara att skänka maten. Det kallas också livsmedelsdonationer eller omfördelning/redistribution av överskottslivsmedel.

Enligt EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer är omfördelning av livsmedel ett sätt att återvinna och samla in överskottslivsmedel som annars skulle kunna gå till spillo och tillhandahålla de livsmedlen till människor, framför allt till behövande. Läs mer om EU:s riktlinjer nedan. 

EU:s avfallsdirektiv

I det reviderade så kallade avfallsdirektivet från EU-kommissionen har en ny artikel lagts till om hur medlemsstaterna ska förebygga avfall.  Medlemsstaterna ska arbeta för minska livsmedelsavfall i hela livsmedelskedjan. De ska också uppmuntra till livsmedelsdonationer och annan omfördelning av livsmedel.

Vilka livsmedel får skänkas/doneras?

Oavsett om ett livsmedelsföretag säljer eller skänker bort livsmedel så ska alla tillämpliga krav i livsmedelslagstiftningen uppfyllas. Det gäller för alla livsmedelsföretag som ger bort livsmedel till andra livsmedelsföretag och/eller till slutkonsumenter. Det innebär exempelvis att livsmedel ska vara säkra för människors hälsa och att all information som ges om dem ska vara korrekt och inte vilseledande

Det livsmedelsföretag som tar emot mat/livsmedel har samma ansvar, oavsett om man har fått eller köpt varorna/livsmedlen. Om livsmedel är nära bäst före-datum måste de hanteras utifrån det. Livsmedel som passerat sista förbrukningsdag får varken säljas eller skänkas bort.

Samma regler gäller för den som säljer överbliven mat 

Det är tillåtet att sälja överbliven mat eller mat som passerat bäst före-datum. Precis som för den som skänker måste den som säljer följa livsmedelslagstiftningen, det vill säga se till att uppfylla alla tillämpliga krav i livsmedelslagstiftningen. 

Vilka är aktörerna?

Både de som skänker/donerar mat och de som tar emot den räknas som aktörer.

Givarorganisationer: Livsmedelsföretagare som kan tillhandahålla överskottslivsmedel från olika led i livsmedelskedjan, det vill säga primärproduktion, bearbetning och tillverkning av livsmedel, detaljhandel och annan distribution samt catering och hotell- och restaurangverksamhet.

Mottagarorganisationer:  Deltar i omfördelning av överskottslivsmedel.

Senast granskad 2023-10-30