Mer information om undersökningen

Symbol för undersökningen Riksmaten småbarn. Symbolen består av en tallrik som täcks av en turkos färgklick och texten Riksmaten småbarn. Symbolen ligger på en ljusturkos bakgrund.

Livsmedelsverket arbetar för bra matvanor och för att det vi äter och dricker ska vara säkert. Nu behöver vi en aktuell bild av hur småbarn äter. Vi behöver veta hur mycket näring barn i Sverige får i sig och om de får i sig några skadliga ämnen från maten. Den informationen behövs för att kunna ta fram relevanta kostråd och för att barn i Sverige ska vara representerade när lagstiftning kring livsmedel, till exempel olika gränsvärden, tas fram på EU-nivå.

Riksmaten småbarn är den sjätte rikstäckande undersökningen av svenskarnas matvanor som Livsmedelsverket genomför men den första studien med fokus på småbarn i den här åldersgruppen. Vi undersöker en åldersgrupp i taget, först fyraåringar, sedan 1,5-åringar och till sist 9-månaders barn.

I en kort pilotstudie under våren 2021 testade vi metoderna i undersökningen. De flesta föräldrar som var med tyckte att undersökningen var lätt att genomföra.

Hur går undersökningen till?

Matvanor

För att få reda på vad småbarn äter och dricker ber vi föräldrar att svara på frågor kring sina barns matvanor. För de yngsta barnen – 9 månader – får föräldrarna svara på enkätfrågor om barnet har börjat äta olika livsmedel och i så fall hur ofta. Det finns också frågor kring dricksvatten, förpackningsmaterial, allergier med mera. Föräldrar till de äldre barnen – 1,5 och 4 år – får också svara på enkätfrågor kring matvanor men för att få en mer komplett bild får de även fylla i en matdagbok under två dagar. Både enkäten och matdagboken fylls i på webben.

Provtagning

För att undersöka hur mycket av olika näringsämnen och eventuella skadliga ämnen barnen har i kroppen tas några prover. I barnets bajs undersöks tarmflora, antibiotikaresistens och om det finns sjukdomsframkallande virus eller bakterier i tarmen genom provtagning som föräldrarna kan genomföra hemma. Alla familjer tillfrågas om att ta bajsprov.

Näringsstatus mäts genom att analysera hur mycket av olika mineraler och vitaminer som finns i urin eller blod, till exempel järn och D-vitamin. Dessutom mäts miljöföroreningar som till exempel bly, kadmium, högfluorerade ämnen (PFAS) och mögelgifter. Blodprovstagningen genomförs i samarbete med Arbets- och miljömedicinska mottagningar runtom i Sverige. Barn som är 1,5 och 4 år och som bor på ungefär 5 mils avstånd från en mottagning tillfrågas om att lämna urin- och blodprover.

Fysisk aktivitet

Barn som är 1,5 och 4 år får ha på sig en aktivitetsmätare i sju hela dagar, under all vaken tid. Mätarna har tidigare använts av ungdomar i Riksmaten ungdom men det är första gången vi mäter fysisk aktivitet hos så små barn. Mätning av fysisk aktivitet genomförs i samarbete med forskare på Karolinska Institutet.

Vilka deltar i studien?

Barn som fyller 4 år respektive 18 eller 9 månader väljs ut slumpmässigt av SCB. I den första omgången består urvalet av 4700 4-åringar och vi har som mål att ungefär 1000 av dem ska delta. Hur stort urvalet blir i de kommande åldersgrupperna beror på svarsfrekvensen under det första året. 

Vem genomför studien?

Livsmedelsverket genomför och ansvarar för undersökningen. Proverna tas av personal från Arbets- och miljömedicinska mottagningar eller liknande mottagningar som Livsmedelsverket samarbetar med.

Ansvarig projektledare och forskare är Lotta Moraeus, risk- och nyttovärderare, leg. dietist, Livsmedelsverket.

Hur redovisas resultaten?

Vi planerar att publicera resultat från huvudundersökning från och med 2024, på Livsmedelsverkets webbplats.

Har du frågor?
Kontakta oss gärna via e-post: riksmaten@slv.se

Riksmaten småbarn

Senast granskad 2023-10-04