Övergripande mål och prioriteringar

Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet samt att värna om konsumenternas intressen. För att kontrollen ska vara ändamålsenlig och likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar. En utvecklad samverkan kan också bidra till att vi uppfyller målet bättre.

Övergripande mål för livsmedelskedjan

De övergripande målen för livsmedelskedjan har utarbetats av myndigheterna gemensamt. Målen är fastställda av generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA, och de gäller samtliga myndigheter i livsmedelskedjan.
Målen utgår från syftet med EU:s livsmedelslagstiftning. Se förordningarna (EG) nr 178/2002, (EU) 2016/2031 och (EU) 2017/625.

 

Övergripande mål  Önskad effekt
Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. Ingen ska bli sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund för val av produkt och har förtroende för myndigheternas verksamhet.
De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk. De livsmedelsproducerande djuren hanteras väl och är friska. De växter som används för livsmedels- och foderproduktion är sunda och fria från växtskadegörare.
Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. Verksamhetsutövarna har tilltro till myndigheternas övervakning, kontroll, rådgivning och andra insatser och upplever dessa meningsfulla. Det ska vara lätt att göra rätt. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter och att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade.
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.  Myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan, inklusive beredskap, så att den gemensamma effektiviteten ökar. Kontrollverksamheten är regelbunden, riskbaserad, likvärdig och rättssäker samt ger avsedd effekt.

 

Effektmål inom fyra fokusområden

Med utgångspunkt från målen i EU-lagstiftningen och ett val av fokusområden där det är mest angeläget att uppnå en förbättring, har fyra gemensamma effektmål fastställts. Effektmålen bidrar till att de nationella övergripande målen för livsmedelskedjan uppnås.

De fyra fokusområdena är säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan. Fokusområdena är gemensamma för hela livsmedelskedjan och effektmålen pekar ut områden där en märkbar förändring behövs.

Fokusområde Effektmål Varför?
Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och beredskap. Bra dricksvatten bidrar till friska djur och sunda växter.
Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus. Livsmedelsburna utbrott orsakade av campylobakter, listeria, ehec/vtec och mat-förgiftningar orsakade av bristande kunskap eller hantering i storhushåll leder till att många konsumenter drabbas och i vissa fall med allvarliga konsekvenser som följd.
Kemiska risker Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper.
Information i livsmedelskedjan Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord, inklusive införsel och import.Att verifiera att information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, friska djur och växter och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, för att informationen ska bli rätt och ingen ska bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete och våra metoder och underlätta för företagen att göra rätt men också samarbeta med branscherna för att upptäcka fusk.

Målens giltighetstid

Målen och prioriteringarna har generellt sett samma giltighetstid som den nationella kontrollplanen om inget annat anges. Det innebär att målen är långsiktiga och att uppföljning och utvärdering i regel sker tidigast året efter att en aktivitet har genomförts. Resultaten redovisas i Rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan.

Operativa mål hjälper oss att nå de övergripande målen

Målhierarkin skiljer sig åt för de olika områdena i lagstiftningen. De övergripande målen för livsmedelskedjan är nedbrutna i operativa mål. Det finns även operativa mål som utgår från effektmålen. De operativa målen bidrar till att nå de gemensamma målen.

Mål, åtgärder och aktiviteter inom livsmedelsområdet

De operativa målen tar i första hand sikte på den kontroll som rör livsmedel:

  • som är baslivsmedel
  • som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre
  • som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.

De operativa målen och ger en inriktning och prioritering av riskbaserade kontrollinsatser inom ramen för den årliga kontrolltiden. För att säkerställa att alla livsmedelskontrollmyndigheter bidrar till målen finns en uttalad skyldighet för myndigheterna att ta hänsyn till målen i den nationella kontrollplanen och ta in dem planering och uppföljning av sin kontrollverksamhet. Se 3 e § i LIVSFS 2005:21.

Under Målbilder och åtgärder för att nå målen presenteras samtliga operativa mål och de samordnade kontrollprojekten för livsmedelskontrollen för perioden 2020-2022 samt för perioden 2023-2025. De operativa målen för 2017-2019, samordnade kontrollprojekt och större åtgärder och aktiviteter som Livsmedelsverket genomfört under 2018-2019 finns på sidan Tidigare operativa mål.

Mål, åtgärder och aktiviteter inom områdena växtskadegörare, foder, animaliska biprodukter, djurhälsa-smittskydd, djurskydd, veterinärmedicinska preparat, ekologisk produktion samt gränskontroll.

 De operativa målen för områdena är framtagna av Jordbruksverket tillsammans med de operativa kontrollmyndigheterna för att bidra till att nå de övergripande målen. Målen är utformade för att nå störst effekt genom att arbeta dels med brister och utvecklingsmöjligheter i kontroll- och tillsynsverksamheten och dels skapa en förändring ute i samhället genom ett proaktivt arbetssätt.

Nationell planering av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen

För att kontrollen av primärproducenter av foder och livsmedel ska vara riskbaserad enligt förordning (EU) 2017/625 har länsstyrelserna tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket tagit fram en gemensam plan för kontrollen 2023-2026. Planen uppdateras årligen och anger vilka branscher som ska kontrolleras, hur många aktörer som ska kontrolleras, i vilka län kontrollerna ska utföras och särskilda fokusområden för kontrollen, inklusive operativa mål.

Målbilder och åtgärder för att nå målen

Senast granskad 2023-01-13