Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är viktigt för att den offentliga kontrollen och myndigheternas råd och service till konsumenter och företag ska fungera väl och ge önskad effekt.

Längst ner på sidan hittar du länkar till sidor som beskriver

  • Kontrolluppdraget
  • Verksamhetsplanering 
  • Operativa förutsättningar
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Rättssäkerhet och myndigheternas befogenheter
  • Grundläggande krav på kontrollmyndigheter
  • Uppföljning, utvärdering och förbättringar

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är en pågående process där planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och förbättringsåtgärder följer och återkopplar till varandra. Styrning av kontrollen i livsmedelskedjan är huvudsakligen ledningens ansvar och arbetsuppgift.

Planering Årlig planering av myndighetens verksamhet inom kontrollen i livsmedelskedjan, bland annat den riskbaserade offentliga kontrollen, baserad på mål och lagstiftning.          I planeringen ingår också tid för uppföljande kontroller, hantering av myndighetsåtgärder och oförutsedda händelser, till exempel vid larm från andra myndigheter eller EU-länder om icke säkra livsmedel eller icke säkert foder.
Genomförande Offentlig kontroll genomförs enligt planering, kontrollrapporter upprättas, avvikelser hanteras, eventuella uppföljande kontroller genomförs för att följa upp att avvikelser från lagstiftningen har genomförts.
Utvärdering Uppföljning, utvärdering och analyser görs för att verifiera (bekräfta) att offentlig kontroll och annan offernlig verksamhet har genomförts enligt plan och är verkningsfull och lämplig. Har myndigheten följt sin planering? Har riskbaserade kontroller utförts? Har avvikelser från lagstiftningen upptäckts och åtgärdats av aktören?    Resultaten sammanställs och analyseras.
Förbättring Baserat på resultaten från uppföljning, utvärdering och analys görs förbättringar görs förbättringar i kontrollverksamheten.
Senast granskad 2023-01-12