Anlägga brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

I Sverige finns det gott om vatten av varierande kvalitet. Men förutsättningarna för att få fram dricksvatten varierar ändå från plats till plats. På den här sidan kan du läsa om vad du bör tänka på när du ska anlägga en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.

Dricksvatten kan hämtas från grundvatten, ytvatten (sjöar och vattendrag) eller genom avsaltning av bräckt eller havsvatten. Det vanligaste är att hämta sitt dricksvatten från grundvattnet genom att man borrar eller gräver en brunn. Vid nyanläggning av brunn är bergborrade brunnar vanligast, men det förekommer också grävda brunnar, filterbrunnar och rörspetsbrunnar. Det händer även att grundvatten från källor används som dricksvatten.

Tillgången på vatten varierar stort mellan olika delar av landet. Utöver själva tillgången på vatten kan vattnets kvalitet påverkas av olika omständigheter. När du som privatperson ska bygga en ny dricksvattenanläggning behöver du ta hänsyn till:

  • föroreningskällor i närheten, till exempel avlopp, betande djur eller industrier
  • förutsättningarna för att ta ut vatten, det vill säga grundvattennivåerna i området
  • praktiska förutsättningar, till exempel tillgång på el
  • kommunala beslut och planer.

Grundvattnet påverkas av flera faktorer

Grundvatten är sötvatten från regn och snö som trängt ner i marken. Det finns i både jordlager och i berggrundens sprickor. Grundvattnet rör sig hela tiden från högre till lägre nivåer i marken. Vattnet strömmar genom hålrum och sprickor för att slutligen rinna ut i sjöar och vattendrag.

Illustration av vattnets kretslopp.

Illustration av vattnets kretslopp.

Bild: Grundvattnet rör sig hela tiden. 

Både tillgång och riktning på grundvattnet kan påverkas av olika orsaker. Långa perioder av torka ger ofta låga grundvattennivåer. Nivåerna kan också sjunka om det totala uttaget av vatten i ett område ökar, till exempel om det borras flera brunnar, byggs vägar eller grävs diken i området. Dessa aktiviteter kan också göra att grundvattnet strömmar åt ett annat håll än tidigare.

Det är därför viktigt att känna till hur förutsättningarna är i ditt område när du ska välja typ, placera och utforma din dricksvattenanläggning.

Behöver jag tillstånd eller anmäla ny dricksvattenanläggning?

Vanligtvis behövs det varken formellt tillstånd eller anmälan för att anlägga en ny liten dricksvattenanläggning för privat bruk som försörjer högst två hushåll. Men inom områden där det finns risk för vattenbrist kan kommunen införa krav på anmälan och tillstånd. Kontakta därför din kommun för att ta reda på vad som gäller för det område där du planerar din dricksvattenanläggning.  

Du som ansvarig fastighetsägare har ändå vissa skyldigheter. Bland annat behöver du ta reda på om det finns förutsättningar för att den planerade dricksvattenanläggningen kommer att leverera vatten som

  • är av god kvalitet
  • inte påverkar miljö och vattentillgång på ett oacceptabelt sätt.

För att välja rätt plats och rätt tekniska lösningar kan det vara bra att kontakta din kommun. Av dem kan du få reda på hur förhållandena är där just du planerar att bygga din dricksvattenanläggning. Det bör till exempel inte finnas risk för att saltvatten tränger in eller finnas andra föroreningar som kan påverka vattenkvaliteten. En ny dricksvattenanläggning får inte heller riskera att påverka redan befintliga vattentäkter i närheten. I vissa fall kan det bli aktuellt att kommunens representanter undersöker detta på plats. Regler om vatten och hälsoskydd finns i lagen Miljöbalken. På Hav- och vattenmyndighetens webbplats finns information om skydd av dricksvatten vid anläggning av små avloppsanläggningar. 

Bygglov och utredning av vattentillgång

Kommunen kan också bli inblandad i samband med bygglov till ny bostad. För att beviljas bygglov krävs ofta en utredning av vattentillgången i området där huset ska byggas. Det sker till exempel i områden där det av olika anledningar finns risk för brist på sötvatten av god dricksvattenkvalitet. Om det inte går att lösa dricksvattenförsörjningen i ett område kan bygglov för nya bostäder avslås.

Regler om bygglov finns i lagen Plan- och bygglagen. Övergripande information om vattenförsörjning finns på Boverkets webbplats. 

Senast granskad 2023-10-19