Spårbarhet för livsmedel

Att livsmedel är spårbara betyder att det går att hitta deras ursprung. Som livsmedelsföretagare måste du se till att livsmedel som du säljer eller serverar är spårbara. På den här sidan får du veta mer om vad som gäller om spårbarhet för livsmedel.

Vad betyder spårbarhet?

Med spårbarhet menas att det ska gå att spåra och följa livsmedel. Det ska gå att spåra livsmedelsproducerande djur och ämnen som är avsedda att eller kan förväntas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Det betyder att ett företag måste kunna visa varifrån man köpt alla sina ingredienser eller råvaror men också till vem man levererat sina produkter (undantaget slutkonsumenten).

Spårbarhet är ett grundläggande krav i livsmedelslagstiftningen. Spårbarheten är viktig både för att hitta och stoppa osäkra livsmedel. Det är också ett sätt att bekräfta att den information som ges om ett livsmedel är korrekt.

Kraven på spårbarhet gäller alla livsmedelsföretagare, till exempel primärproducenter, tillverkare, företag i detaljhandeln, transportörer, matmäklare och importörer. Kraven gäller också i hela produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, ”från jord till bord”.

Spårbarhet används för att:

  • spåra osäkra livsmedel eller livsmedel som på annat sätt inte uppfyller kraven i lagstiftningen
  • kunna dra tillbaka livsmedels om det uppstår problem med livsmedelssäkerheten
  • kontrollera hela livsmedelskedjan
  • verifiera att livsmedelsinformationen är korrekt
  • göra beräkningar av ingående och utgående livsmedel hos livsmedelsföretag

System för spårbarhet

Som Livsmedelsföretagare ska du kunna spåra dina livsmedel, ingredienser (till exempel kryddor, vatten, råvaror, halvfabrikat och produkter) och livsmedelsproducerande djur, ett steg framåt och ett steg bakåt. Det betyder att du som livsmedelsföretagare ska:

  • kunna visa från vilka som du har tagit emot livsmedel, ingredienser och livsmedelsproducerande djur (leverantörer),
  • kunna visa till vilka livsmedelsföretag du har levererat livsmedel, ingredienser eller livsmedelsproducerande djur (det här gäller inte för dig som levererar direkt till slutkonsument),
  • kunna informera myndigheterna om detta då det efterfrågas, till exempel i samband med livsmedelskontroll

Livsmedel som inte är säkra ska inte släppas ut på marknaden. Alla livsmedelsföretag måste ha ett system för spårbarheten. Att det finns system för spårbarhet är avgörande för att osäkra livsmedel snabbt och effektivt ska kunna hållas kvar eller kunna tas bort från marknaden om brister upptäcks.

Systemet kan anpassas efter verksamheten

Det finns ingen lag som säger hur systemet för spårbarhet ska vara utformat eller hur omfattande det behöver vara. Företag har möjlighet att anpassa sitt system utifrån den egna verksamhets omfattning och komplexitet. Systemet kan vara digitalt eller finnas som fysiska dokument. Uppgifterna ska sparas så länge som företaget kan komma att behöva dem. Hur länge det är beror på produktens livslängd och vilka risker som skulle kunna förknippas med den.

Som livsmedelsföretag ska du snabbt kunna ta fram de uppgifter som behövs för att spåra ett visst livsmedel, oavsett om orsaken är att det är osäkert eller om livsmedelsinformationen ska verifieras.  

Livsmedelspartier ska gå att identifiera

Livsmedel som produceras, tillverkas eller förpackas under identiska förhållanden kallas för ett livsmedelsparti. Livsmedel som är en del av ett sådant parti måste vara märkta så att det går att se vilket parti de tillhör. Ett företag som producerar, tillverkar eller förpackar ett livsmedel, eller ett företag som är den första som säljer livsmedlet måste se till att varan är märkt så att det går att se vilket parti varan tillhör. Denna märkning är viktig för att kunna spåra och hitta bristfälliga produkter, exempelvis att en produkt råkar innehålla ett allergen.

Livsmedel som inte är del av ett parti behöver inte ha någon sådan märkning. Det gäller till exempel livsmedel som säljs i lösvikt. Företagaren bedömer själv hur stort ett parti ska vara och ansvarar för att märka partiet.

Senast granskad 2023-08-28