Övergripande strategier

Öresundsbron med en molnig himmel och ett lugnt hav

Arbetet med EUs livsmedelslagstiftning är kopplat till många politiska och strategiska frågor och vägval. Här beskrivs kortfattat några övergripande strategier samt "EU:s livsmedelslag".

EU:s livsmedelslag

EU-förordningen 178/2002 om allmän livsmedelslagstiftning är en grund för all regelutveckling inom EU. Den kallas därför även för EU:s livsmedelslag. Förordningen innehåller några allmänna principer som gäller för alla i livsmedelssektorn.

En europeisk grön giv

Från jord till bord-strategin

Inom livsmedelsområdet är Från jord till bord-strategin - Farm to fork - den centrala delen av EU-kommissionens gröna giv. Den bidrar till kommissionens arbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och övergång till hållbara livsmedelssystem.

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2024-02-08