Australien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Australien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Australien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Australien är Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF). 

Livsmedel som importeras till Australien måste uppfylla krav i Australiens  Food Standards samt biosecurity import conditions. Importkrav för din produkt hittas i Australiens databas för Biosecurity Import Conditions System BICON. Ta hjälp av din importör i Australien om du behöver stöd vid användandet av systemet.  Exporterade sändningar kan komma att inspekteras och analyseras enligt Imported Food Inspection Scheme. 

Innan export startar behöver du ta reda på om ett importtillstånd krävs för produkten. Det är importören i Australien som söker för importtillståndet från sin myndighet. I importillståndet kan ytterligare krav finnas som inte finns med i de bilaterala hälsointyg på denna sida. I dessa fall måste du kontakta Livsmedelsverket i mycket god tid innan export startar då en omförhandling av ett intyg kan ta lång tid att genomföra.

Vissa produkter får inte importeras till Australien utan ett bilateralt överenskommet certifikat. Det omfattar bland annat ost tillverkad av mjölk som inte är värmebehandlad. Läs mer i länken nedan om vilka certifikat som finns utfärdade för livsmedel från Sverige. 

Sammansatta produkter

Importkrav för en sammansatt produkt hittar du i databasen BICON för varje ingående råvara. Hälsointyg krävs när varje ingående animalisk råvara är 10 % eller mer. De särskilda reglerna för lax gäller om produkten innehåller lax, se längre ner på sidan. Kommunicera också med din importör i Australien om vad som gäller för din produkt.

Hälsointyg för sammansatt produkt innehållande mjölk- och äggprodukter hittas längre ner på denna sida. Importkrav hittas i BICON och i det importtillstånd produkten omfattas av. Importtillståndets krav för äggprodukter ska föras in i hälsointyget. 

Mjölkprodukter

Importkrav hittas i BICON och i det importtillstånd produkten omfattas av. Ett hälsointyg för livsmedel som innehåller mjölkprodukter hittar du längre ner på sidan. 

Notera att den alternativa värmebehandlingen som anges i hälsointyget endast får vara det som ingår i det särskilda importtillståndet för produkten.

Äggprodukter

Importkrav hittas i BICON och i det importtillstånd produkten omfattas av. Hälsointyg hittar du längre ner på sidan. 

Laxfiskar

Det finns särskilda regler som du måste vara uppmärksam på vid export av laxfiskar och produkter av laxfiskar.

Anläggning vars lax och laxprodukter exporteras till Australien ska söka för registrering i Australien via Livsmedelsverket via blankett LIVS331. Anläggningen omfattas av avgiftsfinansierad särskild kontroll som utförs av Livsmedelsverket. Denna kontroll görs för att säkerhetsställa att anläggningens rutiner och arbetssätt är enligt Australiens krav. Efter godkänd kontroll skickas en ansökan till Australien om registrering av anläggningen. Efter registrering kommer regelbundna kontroller göras.

Laxråvaran ska komma från ett land som är godkänt av Australien. Råvaran ska medföljas av ett hälsointyg i original från ursprungslandet till den anläggning som är godkänd av Australien. Slutprodukten ska uteslutande komma från det parti som anges i hälsointyget från ursprungslandet. Vilka ursprungsländer som är godkända för export av laxfiskar till Australien hittas i Australiens databas BICON. Sök på ordet ”salmon”

Krav på anläggning som exporterar laxprodukter

Anläggningen ska stå under Livsmedelsverkets kontroll. Anläggningen ska säkerställa att produktion, bearbetningsmetoder, kvalitetskontrollsystem och produkter uppfyller följande krav:

 1. Slutprodukten ska bestå av bearbetade råvaror av laxfiskar som importerats uteslutande från länder som har godkänts av Australien.
 2. Slutprodukten ska ha kontrollerats med avseende på separat hantering, i tid eller rum, av produkten som säkerställer att:
  • oavsiktlig eller avsiktlig förväxling av produkter förhindras,
  • sammanblandning med eller kontaminering av produkter av vattenlevande djur med ursprung i andra länder än de som är godkända förhindras. Den separata hanteringen ska ske genom att utrustning och maskiner som används för hantering av råvaror från länder som inte är godkända för export till Australien antingen
   • inte används för att bearbeta produkter avsedda att exporteras till Australien, eller
   • noga rengörs och desinficeras mellan omgångar som bearbetar råvara från godkända ursprungsländer och omgångar som bearbetar råvara från icke godkända ursprungsländer. 
 3. Sändningar av råvaror som delas upp och skickas till olika australien godkända anläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt.
 4. Transport av slutprodukterna av laxfiskar (avsedda för Australien) från bearbetningsanläggningar till exportanläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt.
 5. Alla sändningar från länder som är godkända av Australien och som ska vidarebearbetas i Sverige ska vara försedda med ett unikt identifieringsnummer (”common identifying marker”) som komplement till andra spårbarhets- och dokumentkontrollsystem.Detta identifieringsnummer ska utgöras av det unika nummer som finns på originalhälsointyget från ursprungslandet som medföljer varje sändning och som är utfärdat för export till Australien. Detta hälsointygsnummer ska finnas på varje sändning som anländer till anläggningen. Numret måste också finnas på en etikett på varje förpackning som innehåller slutprodukten. Numret måste vara tydligt utmärkt och lätt att identifiera.Exempel: En sändning med fiskråvara kommer till en svensk bearbetningsanläggning från en ursprungsanläggning i Norge. Den norska behöriga myndigheten har utfärdat ett exportintyg avsett att följa råvaran i original till anläggningen i Sverige och sedan vidare till Australien. Intygsnumret utgör det unika identifieringsnummer som ska finnas på varje förpackning som innehåller slutprodukten.

När en råvara från ett annat land delas upp under bearbetning och slutprodukterna exporteras till Australien vid olika tidpunkter så ska:

 1. företagaren informera inspektören om hur många delar ursprungssändningen har delats upp i.

Fiskprodukter (ej laxfiskar)

När det gäller export av annan fisk än laxfiskar har Australiens myndigheter delat in fisken i två kategorier: "specificerad fisk" och "icke specificerad fisk". Klassificeringen baseras på risken för överföring av fisksjukdomar i de olika grupperna. Alla fiskar som inte finns med på listan över specificerade arter klassas som icke specificerade arter. 

Listan över "specificerade" fiskarter för export till Australien finns i databasen BICON. I rutan "Commodity" (vara) väljer du "Specified finfish", oberoende av vad fisken ska användas till. Observera att listan regelbundet uppdateras i takt med att nya vetenskapliga rön om fisksjukdomar blir kända. Den uppdateras även när den taxonomiska klassificeringen av fiskarter ändras.

Bivalve molluscs

Importkrav hittas i BICON. Sverige har inte tillstånd att exportera dessa produkter. Export kan endast ske om ett bilateralt intyg finns förhandlat med landet. Kontakta Livsmedelsverket om exportintresse finns.

Kokta räkor

Sverige och Australien har kommit överens om ett intyg för kokta räkor. Kontakta Livsmedelsverket om intresse finns för export av okokta räkor. Då behöver intyget omförhandlas till att omfatta också denna produkt. Mer information om kraven för räkor kan du hitta i BICON. Sök på "prawns".

Värmebehandlat nötkött och produkter av nötkött

2017 godkändes Sverige för export av värmebehandlade produkter av nötkött och nötköttsprodukter från djur födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

Godkännandet gäller för följande produktkategorier:

 • Nötkött och nötköttsprodukter som är förpackade i hermetiskt tillslutna, lufttäta behållare, som därefter steriliseras till ett hållbart stabilt tillstånd;
 • Smakämnen, t ex köttbuljong, som innehåller mer än 5% nötkött;

Importören ska söka importtillstånd i Australien för dessa produkter innan exporten sker. Intygen (LIVS 243, LIVS 263) hittas längre ner på denna sida.

Färskt nötkött- inget godkännande

Sverige är inte godkänd för export av kylt eller fryst färskt nötkött och därför är inte denna export tillåten från Sverige. Kontakta Livsmedelsverket om du har intresse för denna export.

Färskt griskött samt värmebehandlat grisfett

Med anledning av afrikansk svinpest är det inte längre möjligt att exportera till Australien. Håll dig uppdaterad på Jordbruksverkets sida om restriktioner i exporten.

Importkrav hittas i BICON och i det importtillstånd produkten omfattas av. Australien tillåter import av urbenat färskt griskött samt värmebehandlat grisfett från Sverige. Hälsointyg hittar du längre ner på sidan. 

Kontaktuppgifter 

Exportintyg 

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-02-12