Sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

För att stärka beredskapen inom samhällsviktiga områden har regeringen inrättat tio så kallade beredskapssektorer. En av dem är sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.

I sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten ingår Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Myndigheterna i sektorn är så kallade beredskapsmyndigheter, som har särskild betydelse för samhällets civila beredskap.

Följande funktioner ingår i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten:

  • Primärproduktion
  • Livsmedelstillverkning
  • Livsmedelsdistribution
  • Måltidsverksamhet
  • Livsmedelssäkerhet inklusive dricksvatten
  • Djurens hälso- och sjukvård
  • Smittskydd – djur
  • Dricksvattenförsörjning
  • Avlopp
  • Avfallshantering

Livsmedelsverket är sektorsansvarig myndighet. Det innebär bland annat att Livsmedelsverket ska stödja och samordna myndigheterna som ingår i den egna sektorn. Det betyder också att Livsmedelsverket har ansvar för att samordna sektorns arbete med det som görs i andra beredskapssektorer.

Livsmedelsverket ska kunna ge en samlad lägesbild av situationen inom hela sektorn och de funktioner som ingår i den. Livsmedelsverket ska även ge underlag till regeringen inför beslut om prioriteringar vid kris och höjd beredskap.

Senast granskad 2023-11-14