Anmälan av leverantör

Denna sida innehåller information om hur en dricksvattenleverantör som omfattas av NIS-regleringen går tillväga för att anmäla sig till Livsmedelsverket. Nedan finns blanketten som ska användas för anmälan, avanmälan och ändring av anmälan.

Den som producerar eller levererar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, till minst 20 000 personer eller akutsjukhus kan vara anmälningsskyldig som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten.

Föreskrifter om identifiering och anmälan av leverantörer av samhällsviktiga tjänster är meddelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS 2021:9). I föreskrifterna framgår vilka kriterier som gäller för att en leverantör ska omfattas av NIS-lagen och därmed har en anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för den aktuella sektorn. Undantag kan göras för leverantörer som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. I dessa fall är det den verksamhet som leverantören bedömt omfattas av säkerhetsskyddslagen som inte omfattas av NIS-lagen.

De leverantörer av dricksvatten som omfattas av NIS-lagen ska anmäla det till Livsmedelsverket. För anmälan, ändring eller avanmälan hos Livsmedelsverket används nedanstående blankett. Denna ska skickas med rekommenderat brev till den adress som står på blanketten. Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som ska anmäla sig.

När du skickar in en anmälan registreras din organisation som leverantör av samhällsviktiga tjänster hos Livsmedelsverket. Om ni identifierat er som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer behöver ni skicka in en anmälan till respektive tillsynsmyndighet. 

Uppgiften att ni är leverantör kommer att överföras från Livsmedelsverket till MSB som vartannat år sammanställer antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska samhällsviktiga tjänster i en rapport till EU.

Personuppgifter

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att Livsmedelsverket ska kunna kontakta verksamheten i samband med informationsdelning i NIS-frågor samt för tillsyn avseende NIS.

Senast granskad 2023-06-13