Hong Kong

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Hong Kong. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Hong Kong

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Hong Kong är Center for Food Safety (CFS) som står under the Food and Environmental Hygiene Department (FEHD). Livsmedel som exporteras till Hong Kong ska uppfylla Hong Kongs livsmedelslagstiftning. Det grundläggande kravet är att alla livsmedel, oavsett importerade eller lokalt producerade, som är avsedda för försäljning måste vara lämpliga för konsumtion. Information om importkrav kan du hitta på CFSs webbplats. 

Registrering av anläggning för export av kött

Informationen nedan (översatt till engelska) önskar CFS ska medfölja ansökan:

  1. Informationsblad om företaget med företagsnamn, adress, godkännandenummer, produktionskapacitet, slaktprocess, köttets ursprung
  2. Flödesscheman
  3. Anläggningsritningar
  4. HACCP plan
  5. SSOP plan
  6. Utbildning personal
  7. Lagringstemperatur och hur det kontrolleras
  8. Skadedjursprogram
  9. Certifikat, ex BRC, HACCP, ISO etc
  10. Beskrivning av spårbarhet
  11. Video som visar hygienutrymmen i anslutning till slakt / hantering / bearbetning / produktion / lagring och transport. Säkerställ att du har beaktat GDPR lagstiftningen och andra säkerhetsaspekter i filmen innan du skickar den till oss. Om du skickar filmen med mail så är maxgränsen 20 MB. Du kan också skicka filmen till oss via en USB sticka.

Griskött och Nötkött

Anläggningar, vars nötkött (kylt/fryst) och griskött (kylt/fryst) exporteras till Hong Kong, ska vara registrerad för export vid myndigheten CFS. Se information ovan om registrering. 

Sändningar ska medföljas av ett av de två EU harmoniserade intygen för export av färskt kylt eller fryst kött från gris och nöt via TRACES.NT. Observera att får-/lammkött kan inte exporteras då Sverige inte har ett godkännande.

Export Certificate - Intyget gäller för export av kött från gris och nöt som är slaktat, bearbetat och förpackat i en och samma EU-medlemsland, som är godkänd för export av rött kött till Hong Kong.

Export Declaration - Intyget gäller för export av kött från gris och nöt som är slaktat, bearbetat och förpackat i olika EU-medlemsländer, som är godkända för export av rött kött till Hong Kong.

Mer information om intygen och godkännande för export hittas i dokumentet "Information om nya regler kring exportintyg till Hong Kong från och med 1 december 2017".

Fårkött

Sverige har inget godkännande för export av färskt  fårkött (kylt/fryst) och export av kött från detta djurslag kan därför inte ske. För att Sverige ska bli godkänd måste ett frågeformulär fyllas i av myndigheter och företag. Intresserade företag kan av denna export kan höra av sig till Livsmedelsverket. Mer information om exportansökan kan du hitta på vår webbsida om export till länder utanför EU.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Hong Kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets webbplats.

Anläggningar, vars produkt exporteras till Hong Kong, ska vara registrerade vid CFS. Se information ovan om registrering. Ett hälsointyg finns framtaget och publicerat längst ner på denna sida. 

Export av injicerat kött till Hong Kong är förbjudet

Hong Kongs myndighet har meddelat att det är förbjudet enligt deras lagstiftning att importera kött och slaktbiprodukter som har injicerats med till exempel vätska eller olja.

Värmebehandlade livsmedel

Livsmedel med innehåll av animaliska produkter som är fullständigt värmebehandlat eller konserverad kan exporteras med intyg som hittas längre ner på sidan. Inget importtillstånd krävs. 

Ägg och äggprodukter

Vid djursjukdomsutbrott kan Hong Kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets webbplats.

I överenskommet intyg ska Trader Registration Number för importören i Hong Kong anges. Trader Registration Number är ett unikt nummer som importören får från myndigheten CFS. Din importör ger dig detta nummer men du kan också hitta det på CFS webbplats.

Mjölk och mjölkdrycker

Frysta konfektyrer

Hong Kongs lagstiftning Cap. 132AC Frozen Confections Regulation. Observera kraven i Schedule 1 "Heat-treatment" i denna lagstiftning, angående värmebehandling av frysta konfektyrer.

Honung

För export av honung så krävs inget särskilt godkännande från myndigheten i Hong Kong. Sändningar ska medföljas av ett generellt hälsointyg för honung LIVS 186.

I Sverige måste exporterande anläggning ha en kommun som kontrollmyndighet för att få exportera honung. 

Fiskprodukter  

För export av fiskeriprodukter till Hong Kong ställs i dagsläget inga särskilda krav. Importreglerna håller dock på att ses över varför nya krav kan komma.

Vid export från Sverige ska varorna åtföljas av ett generellt intyg för fiskprodukter.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Hong Kong kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-03-06