Skötsel av liten dricksvattenanläggning

En brunn eller annan liten dricksvattenanläggning behöver regelbundet underhåll och ibland service. Detta för att den ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet. På den här sidan finns generell information om skötsel och underhåll. 

En dricksvattenanläggning innehåller flera tekniska delar och måste skötas om för att anläggningen ska fungera bra. Då minskar risken för problem.

Egenkontroll 

Dricksvatten får inte vålla problem för människors hälsa. Det gäller också om du får ditt dricksvatten från en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Det finns beskrivet i lagen Miljöbalken. Därför ska du som ansvarig regelbundet och strukturerat kontrollera anläggningen och dokumentera vad som görs. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontrollen kan se olika ut för olika dricksvattenanläggningar. Den anpassas beroende på hur mycket vatten som produceras, vilka föroreningsrisker det finns och tillgången på vatten. Det kan också vara bra att ta hänsyn till anläggningens placering, vattennivå, konstruktion och underhåll.

Det är bra att samla ritningar, vattenledningar, annan utrustning, analysrapporter från provtagningar och andra viktiga dokument som rör dricksvattenanläggningen på ett ställe. Om du till exempel har en brunn kan ett sådant dokument vara brunnsprotokollet som beskriver tekniska detaljer om brunnens utformning.

Ställen att se över

Ta reda på vilken utrustning som kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. Se även regelbundet över dricksvattenanläggningens kritiska punkter och omgivning. Granska särskilt eventuella föroreningskällor. Särskilt känsliga för föroreningar är ytvattentäkter, grävda brunnar och kallkällor, men föroreningar kan också drabba bergborrade brunnar.

ROT-avdrag för underhåll och åtgärder

Under förutsättning att arbetet sker på din egna tomt kan du normalt göra så kallat ROT-avdrag för arbetskostnaden vid grävning, borrning, underhåll, installation av filter eller sanering av en dricksvattenanläggning för privat bruk. Kostnad för översyn och kontroll av anläggningen betraktas däremot som service och ger inte rätt till skattereduktion.

Om arbetet sker på mark som ägs av en samfällighet (ägarförening) kan man inte göra ROT-avdrag. Detsamma gäller om arbetet sker på mark som nyttjas med servitut. Mer information om ROT-avdrag kan du få av Skatteverket.

Senast granskad 2023-11-24