Övervikt och fetma

Var femte ungdom har övervikt eller fetma. Det är oroande många eftersom övervikt och fetma kan leda till ohälsa på sikt.


21 procent av ungdomarna är överviktiga, varav 4 procent har fetma. Övervikt och fetma är vanligare bland barn med lågutbildade föräldrar, och i mer glesbebyggda områden.

Andelen med övervikt och fetma verkar inte ha minskat över tid, vilket är bekymmersamt. Våra resultat ligger till och med lite högre än tidigare undersökningar, men det är svårt att jämföra resultaten eftersom Riksmaten ungdom 2016-17 har mätt och vägt deltagarna medan de andra undersökningarna använder självrapporterad längd och vikt.

Nästan alla, 93 procent, av ungdomarna säger att de mår bra. Men på gymnasiet är det dubbelt så många, 13 procent, som tycker att de mår dåligt jämfört med 6 procent i årskurs 8.

I en mindre undersökning deltog ungdomar som inte går på gymnasiet. Av dem är det 42 procent som är överviktiga, varav 23 procent har fetma. Det var också många, närmare hälften, som upplever att de mår dåligt. Eftersom det var en liten grupp ungdomar som deltog måste siffrorna tolkas med försiktighet, men resultaten pekar på att det här är en särskilt utsatt grupp ungdomar.

I Riksmaten ungdom deltog drygt 3 000 ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. I underssökningen av ungdomar som inte går på gymnasiet deltog 81 ungdomar från hela Sverige.

Riksmaten ungdom

Senast granskad 2023-10-30