Radioaktiva ämnen - cesium

1986 skedde en kärnkraftsolycka i Tjernobyl i Ukraina. På grund av nedfallet från olyckan hamnade radioaktivt cesium (cesium-137) i marker och vatten i vissa områden i Sverige.

Än idag hittar man cesium i vildsvinskött, renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. I Sverige är risken för hälsan på grund av cesium i maten liten. Det gäller både maten i butiken och det egna viltköttet, fisken och svampen.

Det största nedfallet av radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan skedde i stora områden av södra och mellersta Norrland, från norra Uppland och Västmanland till och med Västerbotten. De högsta cesiumhalterna uppmättes runt Gävle och i Sundsvalls- och Härnösandstrakten.

De första åren efter olyckan undersökte Livsmedelsverket och andra myndigheter en rad livsmedel. Det fanns förhöjda halter av cesium i insjöfisk, vilda bär och svamp, och i kött från ren, älg, rådjur och får.

Hur mycket får vi i oss?

Efter Tjernobylolyckan sattes en gräns - acceptabel dos,  för hur mycket cesium som man kan få i sig utan att skada hälsan. De halter av cesium vi får i oss idag är mycket lägre, cirka en trehundradel av den acceptabla dosen.

Bara en procent av den totala strålningen kommer från cesium i mat. Men personer som äter mycket mat från jakt, fiske och bärplockning får ofta i sig mer cesium än andra.

För vildsvins-, ren- och annat viltkött som går till försäljning finns det gränsvärden för cesium (se fördjupning nedan).

Är cesium farligt?

I Sverige är risken för hälsan liten på grund av  cesium i maten. Men cesium i stora mängder kan öka risken för cancer.

Livsmedel som kan innehålla cesium

Vildsvinskött

Annat viltkött, viss svamp, bär och insjöfisk kan också innehålla cesium men i lägre halter än vildsvinskött. Personer som äter både vildsvins- och älgkött från jakt i nedfallsdrabbade områden kan sammantaget utsättas för en högre stråldos än om de bara äter vildsvinskött.

Matsvamparna sandsopp och rimsskivling tar upp mer cesium än andra svampar. Personer som äter mycket svamp från nedfallsdrabbade områden kan minska intaget av cesium genom att välja andra svampsorter.

Ett sätt att minska mängden cesium i svampen är att koka/förvälla den och sedan hälla bort kokvattnet. Då kan cesiumhalten sjunka med upp till 80 procent.

Råd

För livsmedel som innehåller cesium finns följande råd.

Livsmedel som innehåller cesiumhalter:

 • från 300 till 1500 Becquerel/kg (Bq/kg) bör inte ätas oftare än några gånger i veckan.
 • från 1500 till 3000 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i månaden.
 • över 10 000 Bq/kg bör inte ätas alls.

Det är framförallt vildsvin som är skjutna i vissa geografiska områden i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län som kan innehålla höga cesiumhalter.

Fördjupning

Nationella gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för cesium-137 i livsmedel. Dessa är:

 • 1 500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter.
 • 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.
Gränsvärdet 300 Bq/kg   gäller för

 

 •   kött och andra ätliga delar av tamboskap samt beredningar därav
 •   spannmålsprodukter
 •   frukt, utom nötter
 •   köksväxter, utom svamp
 •   mejeriprodukter
 •   barnmat
 •   havsfisk.

 

Gränsvärdet 1 500 Bq/kg   gäller för

 

 •   kött med mera från ren och vilt, som älg, rådjur, vildsvin med mera
 •   vilda bär
 •   svamp
 •   insjöfisk
 •   nötter.

Andra kärnkraftsolyckor

I mars 2011 inträffade ett kärnkraftverkshaveri i Fukushima i Japan till följd av tsunamis efter en jordbävning. Då spreds radioaktiva ämnen i området. EU-kommissionen beslutade att kontrollen av radioaktiva ämnen i importerade livsmedel och foder från drabbade områden i Japan skulle förstärkas och de sammanställer regelbundet resultaten av mätningarna.

Under 2011 analyserades 1 967 prover på livsmedel och foder från Japan och 409 prover på stillahavsfisk. Alla prover hade halter långt under gränsvärdena för jod-131, cesium-134 och cesium-137. Det är därför mycket liten risk att få i sig radioaktiva ämnen med mat från Japan. Den utökade kontrollen pågick till den 31 mars 2014.

Senast granskad 2024-04-30