Slakt på gård

Köttdjur på bete

På den här sidan kan du läsa vad som gäller om du vill slakta dina djur eller utföra slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från. Här beskriver vi det som ”slakt på gård”. 

Möjligheten att slakta på gård har länge varit efterfrågad. Med nya EU-regler (2021) kan avlivningen av djuren utföras på den gård som djuren kommer ifrån. Reglerna innehåller samtidigt en rad krav och förutsättningar som behöver vara uppfyllda.

Platsen för slakten

Den stora förändringen är att platsen för var slakten får ske är ny. Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten, det vill säga avlivningen av djuren, utföras på den gård djuren kommer från för tama nötkreatur, tama hästdjur och tamsvin.

Vilka djur får man slakta på gård?

Reglerna för slakt på gård tillåter slakt av högst tre nötkreatur (utom bison), högst sex tamsvin, nio får eller getter eller högst tre tama hästdjur vid samma tillfälle. För bison gäller sedan tidigare speciella regler som tillåter slakt på jordbruksanläggning.

Slakt på gård kan tillåtas för alla djur, med begränsningarna ovan för djurslag och antal.

Överenskommelse mellan den som äger djuren och slakteriet

Det ska finnas en överenskommelse mellan den som äger djuren som ska slaktas och slakteriet. Det innebär att djurägaren behöver ha en dialog med slakteriet för att meddela när hen önskar slakta sina djur och för att upprätta en överenskommelse om hur det ska gå till . Ägaren informerar sedan Livsmedelsverket om denna överenskommelse i god tid innan slakt.

Överenskommelsen bör innehålla:

  • Uppgifter om djurägaren. Namn, adress och kontaktuppgifter.
  • Uppgifter om vilket slakteri, namn och godkännandenummer, som är aktuellt.
  • Adressuppgifter om jordbruksanläggningen där djuren kommer ifrån och där slakt ska ske.
  • Uppgifter om vilka djurslag som är aktuella för slakt.
  • Kort beskrivning av platsen för slakten. Slakteriet bör ha besökt jordbruksanläggningen för att på plats försäkra sig om att slakt kan ske.
  • Uppgifter om de standardrutiner som är till för skydd av djur vid avlivning som är aktuella för slakt av dessa djur på aktuell jordbruksanläggning.

Slakteriet ansvarar för att standardrutinerna är anpassade för den aktuella jordbruksanläggningen och djurslaget.

Slakt på gård ska utföras av ett slakteri och planeras

Slakten ska utföras av ett slakteri. Det betyder att ett slakteri ansvarar för att slakten sker korrekt och för att den person som utför slakten har kompetens att hantera djur i samband med slakt och avlivning.

Slakt på gård ska planeras enligt föreskriften LIVSFS 2021:9. Det innebär att slakten ska planeras inför varje kalenderår. Precis som för all slakt finns det möjligheter att ändra och avboka slakt om detta görs enligt de tidsramar som gäller.

Det här gör slakteriet

Ett slakteri kan ansöka hos Livsmedelsverket om att få utföra slakt på gård. Då gör Livsmedelsverket en prövning.

Slakteriet måste ha en mobil enhet för avblodning på gården och transport till ett slakteri. Reglerna beskriver inte hur den mobila enheten ska vara utformad i detalj. Livsmedelsverket har utarbetat en checklista som beskriver hur den mobila enheten kan vara utformad.

Om inte blodet är avsett att användas som livsmedel och slakten inte sker inom restriktionszoner så kan avblodning ske utanför den mobila enheten. Det ställer något lägre krav på den mobila enheten. Livsmedelsverket bedömer att detta är det som kommer att vara aktuellt i de flesta fallen.

Det är i de flesta fall endast avlivning, det vill säga bedövning och avblodning, som kan ske på gården om inte den mobila enheten är anpassad för att även hantera urtagning av inre organ. Själva uppslaktningen ska ske inne på ett slakteri. Slakteriet behöver därför vara anpassat för att kunna ta emot de avlivade djuren från gården.

Vilthanteringsanläggningar är inte slakterier. Därför måste de först bli godkända som slakterier för att få utföra slakt på gård.

Djurskydd i samband med slakt på gård

Vid slakt på gård gäller samma regler kring djurskydd som vid slakt på ett slakteri. Till exempel ska personen som utför slakt ska ha kompetens för dessa uppgifter (kompetensbevis). Krav på fixering och bedövning gäller också.

Det här gör Livsmedelsverket

Livsmedelsverket utför godkännanden av slakteriet, inklusive den mobila enheten, efter att slakteriet tagit kontakt och presenterat sina planer.
Livsmedelsverket mottar överenskommelsen från ägaren till djuren som ska slaktas.

Livsmedelsverket planerar in besiktning före och under slakt på gården samt besiktning efter slakt på slakteriet. Vi tillhandahåller officiell veterinär som ska utföra besiktning före slakt samt närvara under slakt på gården.

Officiell veterinär från Livsmedelsverket utfärdar officiellt intyg som ska medfölja de slaktade djuren eller skickas i förväg till slakteriet.

Senast granskad 2023-10-09