Leda och stödja livsmedelskontrollen i kris och höjd beredskap

Livsmedelskontrollen behöver fungera i vardag såväl som i kris och krig. Därför tar Livsmedelsverket fram en vägledning som ska stödja kontrollen vid kris- och krigssituationer.

I händelse av en större kris eller krig, finns ett stort behov av vägledledning från Livsmedelsverket till övriga kontrollmyndigheter i landet om hur livsmedelskontrollen ska utföras och prioriteras.

I en krissituation eller situation där kommunikationsvägar mellan myndigheter inte fungerar måste dock varje enskild kontrollmyndighet ha klart för sig hur den ska agera. Det är därför viktigt att bygga upp beredskapsplaner och kontrollmyndigheternas förmåga att agera innan en krissituation uppstår.

Med hjälp av vägledning och utbildning kan kontrollmyndigheterna i förväg ta fram beredskapsplaner som gör att de i krissituationer kan agera självständigt, riskbaserat och samordnat i en större utsträckning än vad som sker i dag. Målet är att kontrollmyndigheterna ska kunna fortsätta kontrollera att livsmedel är säkra, livsmedelsförsörjningen tryggas, att inga konsumenter vilseleds.

Vägledningen vänder sig framförallt till kommuner och Livsmedelsverket, som utför kontroll inom livsmedelskedjan efter primärproduktionen, men berör även Länsstyrelsen i och med det samordnande ansvar som länsstyrelserna har vid kris och krig.  

Projektet leds av Livsmedelsverket. I arbetsgruppen ingår även representanter från länsstyrelser och kommuner:

  • Linköpings kommun
  • Länsstyrelsen i Jönköping
  • Länsstyrelsen Stockholm
  • Länsstyrelsen Uppsala län
  • Malmö stad
  • Nyköpings kommun
  • Stockholm stad

Projektet pågår under 2021-2023. Utöver vägledningen kommer även en utbildning att tas fram.

Kontaktpersoner (e-post: fornamn.efternamn@slv.se)
Susanna Dukaric, projektledare
Sara Engström, kommunikationsstrateg

Projekt

Senast granskad 2022-02-02