Problem med dricksvattnets kvalitet

En hand med en skyddshandske håller i ett provrör med vatten från ett ytvatten

Har du märkt att kvaliteten på ditt dricksvatten har blivit sämre? Kanske luktar eller smakar vattnet annorlunda än tidigare. Vattnet kan ha blivit missfärgat, vilket kan brunfärga tvätt eller ge upphov till missfärgningar och avlagringar på köksutrustning och badrumsporslin. Dålig dricksvattenkvalitet kan ha olika orsaker.

Kvaliteten på grundvatten kan variera

Dricksvatten från egen brunn består av grundvatten. Grundvattenkvaliteten varierar bland annat beroende på jorden och berggrunden. Föroreningar från jordbruk, djurhållning, enskilda avlopp och industrier kan också påverka grundvattenkvaliteten.

I närheten av brandövningsplatser kan det finnas förhöjda halter av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i grundvattnet och i jordbruksområden kan det finnas rester av bekämpningsmedel.

Material i brunn och ledningar kan påverka

Dålig vattenkvalitet kan också bero på de material som används i brunnar, vattenledningar och kranar. Till exempel kan materialen ge upphov till höga halter av koppar och bly.

Hälsorisker kopplade till dåligt dricksvatten

Vissa föroreningar i vattnet kan ge direkta effekter på hälsan. Om vattnet innehåller mikrobiologiska föroreningar kan man bli sjuk, främst i mag-och tarmsjukdomar. I sällsynta fall kan sjukdomsframkallande mikroorganismer till och med orsaka allvarliga långvariga skador hos personer som är särskilt känsliga för olika typer av infektioner.

Andra problem kopplade till dåligt dricksvatten

Senast granskad 2023-11-07