Beredskapsplaner och ömsesidigt stöd

Myndigheterna i livsmedelskedjan måste alltid vara redo för svåra situationer som kräver extra insatser. Beredskapsplaner, tydliga ansvarområden och tillgång till gemensamma informationssystem är några vägar att lösa uppgiften. 

Särskilda beredskapsplaner

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Övningar och utbildning

Myndigheterna ska ha en för ändamålet väl utbildad och övad krisorganisation. Enligt förordning 2022:524 ska myndigheterna därför ta fram årliga övnings- och utbildningsplaner i syfte att öva och kontinuerligt stärka den egna beredskapen.

Varje myndighet ansvarar för att personalen får den utbildning och övning som behövs för att kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer.

Gemensamma stödfunktioner och varningssystem

Inom EU finns gemensamma system där medlemsländerna kan varna och dela information om livsmedel som kan innebära risk för hälsan, om avvikelser från lagstiftningen och om misstänkta livsmedelsbedrägerier. Sverige har också en organisation för krisberedskap och säkerhet när det gäller dricksvatten.

RASFF – varningssystem om osäkra livsmedel och foder

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) är EU:s gemensamma varningssystem som används när myndigheterna får vetskap om osäkra 
livsmedel, kontaktmaterial foder, växthälsa, levande djur mm som sänts till eller kommit från ett annat land. Varje medlemsland har minst en kontaktpunkt för att ta emot varningar. Livsmedelsverket är kontaktpunkt när det gäller livsmedel och kontaktmaterial . Jordbruksverket är kontaktpunkt när det gäller bland annat foder. 

AAC – rapporterar om avvikelser

OFIS – förmedlar information om avvikelser för ekologiska livsmedel

OFIS (Organic Farming Information System) är ett system där kontrollmyndigheter och kontrollorgan som utför kontroll av ekologiska livsmedel utbyter information när det finns avvikelser mot de ekologiska reglerna.

VAKA – ger stöd vid vattenkatastrofer

Senast granskad 2023-09-01