Så förhindrar Livsmedelsverket intressekonflikter och jäv

Livsmedelsverket arbetar i allmänhetens intresse och en medarbetare på myndigheten  får aldrig missbruka sin ställning genom att vara partisk eller osaklig. Kraven på saklighet och opartiskhet gäller också de experter som myndigheten anlitar.

Att vara jävig innebär att en person av någon anledning är partisk, eller att någon omständighet gör att det går att misstänka att någon är partisk. Det handlar om att undvika situationer där någon utifrån sett kan tro att medarbetaren påverkats av ovidkommande faktorer.  Med intressekonflikter avses exempelvis bisysslor som kan påverka opartiskheten eller förtroendet för myndigheten.

Redovisa bisysslor och vara uppmärksam på jäv

Livsmedelsverkets handläggning ska präglas av opartiskhet och saklighet. Den som känner till en omständighet som kan antas göra någon jävig uppmanas att omedelbart anmäla detta till myndigheten. Medarbetare förutsätts även redovisa sina bisysslor vid det årliga medarbetarsamtalet.

  • Medarbetare på Livsmedelsverket som känner till en omständighet som kan antas göra hen jävig ska omedelbart anmäla detta till sin närmaste chef. Om en medarbetare är jävig får hen inte ta del i handläggningen av ärendet
  • Samtliga experter på Avdelningen för risk- och nyttovärderingar och alla som arbetar med analys på Avdelningen för laborativ undersökning och analys ska dessutom fylla i en deklaration om jäv och intressekonflikter.
  • Även samtliga personer som Livsmedelsverket anlitar som experter ska fylla i en jävsdeklaration.
  • I samband med det årliga medarbetarsamtalet ska cheferna på Livsmedelsverket fråga varje medarbetare om hen har någon bisyssla. Vid behov bedöms därefter bisysslan utifrån kriterierna förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrensskadlig.

Livsmedelsverket har tillsammans med sju andra myndigheter tagit fram gemensam information för hantering av jäv och intressekonflikter och en gemensam deklaration om jäv och intressekonflikter. Den gäller för både myndighetens egna experter och för de experter myndigheten anlitar.

Experter som inte är anställda på Livsmedelsverket

Innan en person anlitas som expert av Livsmedelsverket måste hen redovisa eventuella beroenden för att undvika jäv eller intressekonflikter, till exempel eventuella kopplingar till företag och organisationer. Detta görs genom att en deklaration om jäv och intressekonflikter fylls i, se länk nedan. De lämnade uppgifterna bedöms sedan av myndigheten innan experten anlitas.

Att en expert godkänts för ett uppdrag för en myndighet innebär inte att personen med automatik kan godkännas för uppdrag på andra myndigheter. Innehållet i det tänkta uppdraget har betydelse för vilken bedömning som görs och bedömningarna kan därför skilja sig åt.

Vill du ta del av upprättade jävsdeklarationer, se Ta del av allmänna handlingar (livsmedelsverket.se)

Senast granskad 2024-07-04