Så förhindrar Livsmedelsverket intressekonflikter och jäv

Livsmedelsverket arbetar i allmänhetens intresse och en anställd får aldrig missbruka sin ställning genom att vara partisk eller osaklig. Kraven på saklighet och opartiskhet gäller också de experter som myndigheten anlitar.

Att vara jävig innebär att en person av någon anledning är partisk, eller att någon omständighet gör att det går att misstänka att någon är partisk. Syftet kan till exempel vara att gynna sig själv eller någon närstående i ett ärende hen själv utreder.

Måste redovisa jäv

Livsmedelsverkets handläggning ska präglas av opartiskhet och saklighet. Den som känner till en omständighet som kan antas göra någon jävig uppmanas att omedelbart anmäla detta till verket

  • Varje anställd på Livsmedelsverket måste själv redovisa till närmaste chef om hen har intressen som skulle  kunna skapa jäv i någon situation.
  • Samtliga experter på avdelningen för risk- och nyttovärderingar ska dessutom fylla i en jävsdeklaration.
  • Samtliga personer som Livsmedelsverket anlitar som experter ska fylla i en jävsdeklaration.

Livsmedelsverket har tillsammans med sju andra myndigheter tagit fram gemensam information för hantering av jäv och en gemensam jävsdeklaration. Den gäller för både verkets egna experter och för de experter verket anlitar.

Alla anställda

En anställd måste själv redovisa jäv om hen känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig. Om en anställd är jävig får hen inte ta del i handläggningen av ärendet. Orsaken är att det kan rubba förtroendet för myndighetens opartiskhet och saklighet.

Experter på avdelningen för risk- och nyttovärdering

Grunden för allmänhetens förtroende för kommunikation kring risker och nyttor är att Livsmedelsverkets experter är oberoende av andra aktörer, det vill säga att de är fria från otillbörlig påverkan. Därför måste alla experter på Livsmedelsverkets avdelning för risk- och nyttovärdering fylla i en så kallad jävsdeklaration som förvaras på myndigheten.

Experter som inte är anställda på Livsmedelsverket

Innan en person anlitas till Livsmedelsverkets expertgrupper måste hen redovisa eventuella beroenden för att undvika jäv eller intressekonflikter, till exempel eventuella kopplingar till företag och organisationer.

Livsmedelsverkets jurister och representanter för den verksamhet som ska anlita experten bedömer sedan deklarationen. Bedömningarna görs utifrån hur uppdraget är utformat och hur kopplingen till företaget eller organisationen ser ut.

Att en expert godkänts för ett uppdrag för en myndighet innebär inte att personen med automatik godkänns för uppdrag på andra myndigheter. Innehållet i det tänkta uppdraget har betydelse för vilken bedömning som görs och bedömningarna kan därför skilja sig åt.

Beställa deklarationer 

Jävsdeklarationerna förvaras på Livsmedelsverket och går att beställa:
Telefon 018-17 55 00
E-post:  registrator@slv.se

Senast granskad 2023-01-30