VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

VAKA kan ge kommunala, regionala och nationella myndigheter stöd vid en akut kris inom dricksvattenförsörjningen. De nås dygnet runt via SOS Alarm på 020-30 20 30.

Den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, ger stödjer dricksvattenaktörer, miljökontor, räddningstjänst, andra kommunala funktioner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter som drabbats eller kan komma att drabbas av akuta händelser som påverkar dricksvattenförsörjningen. Stöd och hjälp ges via telefon eller på plats.

När du kontaktar VAKA, tänk på att

  • det är bättre att agera för tidigt än för sent
  • du som ringer är ansvarig chef eller har mandat av ansvarig chef
  • kortfattat och tydligt beskriva händelsen för SOS Alarm
  • lämna kontaktuppgifter till SOS Alarm som VAKA kan nå dig på.

Vad är VAKA?

VAKA består av personer från hela landet med kompetens inom bland annat dricksvattenproduktion, ledningsnät, miljö- och hälsoskydd, krisledning, säkerhet, räddningstjänst, smittskydd, geologi, laboratorieverksamhet och kriskommunikation.

Gruppen har en stor samlad erfarenhet av händelser såsom utsläpp i vattentäkter, stora läckor, förorenade ledningsnät, vattenbrist, översvämningar, ras och skred, höga flöden, strömavbrott samt andra olyckor/händelser som påverkat vattenförsörjningen. Gruppen har i sin helhet även stor erfarenhet av kris- och mediakommunikation.

Genom VAKA finns även möjlighet att låna utrustning för nödvattenförsörjning från de nationella förstärkningsresurserna som Livsmedelsverket förfogar över.

Vad gör VAKA?

VAKA:s uppgift är att vara ett stöd till den hjälpsökande organisationen för att de själva ska kunna fatta de för situationen bästa besluten. VAKA tar däremot aldrig över något ansvar för krisen.

VAKA ger råd, expertstöd och coachning under svåra förhållanden. VAKA kan också vara en samtalspart för att analysera läget, bedöma konsekvenser i samhället och inrikta fortsatt arbete med nödvändiga åtgärder och behov av samverkan. För kris- och mediekommunikation kan VAKA ge stöd vid formulering av budskap och agerande.

Vad kostar det att anlita VAKA?

Att ta hjälp av VAKA är i regel kostnadsfritt. Utlåning av nödvattenutrustning sker till självkostnadspris, vilket innebär att hjälpsökande organisation betalar för transport, förbrukat och förlorat material samt VAKA:s omkostnader för resa och logi i samband med återställning av utrustningen efter avslutad insats.

 

Senast granskad 2023-06-01