Små dricksvattenanläggningar – kommersiella och offentliga

Här finns information för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en mindre kommersiell eller offentlig verksamhet. Det kan till exempel vara ett livsmedelsföretag, en camping eller uthyrning av bostäder med eget vatten. Gemensamt är att verksamheterna försörjer färre än 50 personer med dricksvatten eller tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn.

Vad är dricksvatten?

Det vatten som ska bli dricksvatten kallas för råvatten. Råvatten kommer från

 • ytvatten = sjöar och vattendrag
  eller
 • grundvatten = vatten som finns nere i marken eller i sprickzoner i berget

Producent och tillhandahållare

 • Producent - du som producerar dricksvatten.
 • Tillhandahållare - du som exempelvis ser till att dina gäster får tillgång till dricksvatten är tillhandahållare.
 • Producent och tillhandahållare - du som både producerar dricksvatten och tillhandahåller till konsument eller använder det själv i din verksamhet.

Kommersiell och offentlig verksamhet

Kommersiella och offentliga verksamheter som producerar och tillhandahåller dricksvatten måste följa dricksvattenföreskrifterna.

En verksamhet kan vara kommersiell om någon betalar för att få dricksvatten, eller om någon förses med dricksvatten i nära samband med en verksamhet personen betalar för. Verksamheten behöver inte ha ett vinstsyfte. Exempel på ”nära samband” kan vara uthyrning av bostäder, dricksvatten på campingplats eller till konsumenter vid festivaler och andra evenemang.

En verksamhet kan vara offentlig om allmänheten har tillträde, eller om den bedrivs under statlig, regional eller kommunal förvaltning. Även anläggningar som omfattas av allmänna vattentjänstlagen räknas som offentliga verksamheter – länk nedan. För att avgöra om verksamheten är kommersiell eller offentlig kan man utgå från följande:

 • Att den som använder dricksvattnet förväntar sig att det är hälsosamt och rent.
  och
 • Att den som använder dricksvattnet saknar rimlig möjlighet att påverka dess kvalitet.
 • Avgränsningar om vilka verksamheter som inte betraktas som kommersiella och offentliga finns i Kontrollwiki,

Vattenverk

Vattenverk kan se olika ut. En anläggning är ett vattenverk när vattnet till exempel pumpas upp ur marken eller en sjö för att sedan bli dricksvatten. I ett vattenverk kan också vattnet beredas, till exempel filtreras och desinfekteras. Det räcker med att vatten pumpas upp med avsikt att användas som dricksvatten för att en anläggning ska betraktas som ett vattenverk.

Dricksvattenföreskrifterna

Dricksvattenföreskrifterna är nationell lagstiftning som ställer krav på hur dricksvattnet hanteras från det att råvattnet pumpas in i vattenverket tills det når kranen hos konsumenten.

I föreskrifterna finns bland annat krav på hur dricksvatten får beredas och vilka undersökningar som behöver genomföras. Det finns även kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten.) Det är det vattnet  som senare tappas  ur kranen hos konsumenterna.

Vem omfattas av dricksvattenföreskrifterna?

Dricksvattenföreskrifterna gäller din verksamhet om du i genomsnitt producerar eller tillhandahåller minst 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer minst 50 personer med dricksvatten (storleksgränsen 10/50).

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna. Det gäller oberoende av verksamhetens storlek, det vill säga även om man understiger storleksgränsen 10/50. Några exempel är

 • du som driver ett livsmedelsföretag, till exempel café och restaurang, med eget vatten, där dricksvatten används till livsmedelsberedning eller dryck
 • du som exempelvis driver en campingplats, hyr ut bostäder eller har en annan liknande verksamhet med eget vatten och tillhandahåller dricksvatten till konsumenter.
Senast granskad 2023-12-05