Nationell handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige

Photo of two people shopping food.

Sverige har en nationell handlingsplan för minskat matsvinn, "Fler gör mer", som berör hela livsmedelskedjan – primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsumenter, myndigheter samt forskning och innovation.

Handlingsplanen har tagits fram av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket i nära samarbete med berörda aktörer och lämnades till regeringen i juni 2018. Den innehåller 42 åtgärder för att minska matsvinnet i Sverige. 4 nyckelfrågor är förutsättningar för att handlingsplanens övriga åtgärder ska bli framgångsrika:

  1. Ett nationellt mål och utveckling av uppföljningsmetoder.
  2. Ett aktivt samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan.
  3. Ett förändrat konsumentbeteende.
  4. Utredning, forskning och innovation som stödjer handlingsplanens genomförande.

Genomförandet av handlingsplanens åtgärder ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet i Agenda 2030 nummer 12.3 uppnås; "att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd". Det ska även bidra till att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.

Arbete för att genomföra handlingsplanen

Under 2020–2025 fortsätter Livsmedelsverket, tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, att arbeta för att genomföra handlingsplanen. Uppdraget är en av åtgärderna inom den nationella livsmedelsstrategin och omfattar hela livsmedelskedjan. Arbetet inom uppdraget redovisas till regeringen senast den 28 februari varje år och slutredovisas senast den 28 februari 2026. 

Frågor?

Har du frågor om regeringsuppdraget är du välkommen att kontakta projektledare Karin Fritz, e-post: karin.fritz@slv.se eller matsvinn@slv.se

Senast granskad 2024-06-07