Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 140 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är skadliga för vår hälsa.

Det är bara kallt kranvatten som kontrolleras. Varmt kranvatten är avsett att användas för andra ändamål än dryck och matlagning. Av det skälet räknas inte varmvatten som används i enskilda hushåll som livsmedel.

Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Beroende av samarbete

""

Dricksvatten från egen brunn

Råd för dig som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.
Kvinna dricker vttten ur plastflaska

Förpackat vatten

Det finns olika typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler.
Pojke dricker vatten

Dricksvattenproduktion

Många aktörer är inblandade i kedjan från vattentäkten till dricksvattenkranen. Den storskaliga dricksvattenförsörjningen måste fungera tjugofyra timmar om dygnet.
Senast granskad 2024-02-14