Uran

Uran finns naturligt i Sveriges berggrund och kan därför finnas i vårt dricksvatten. Det kan också finnas i brunnsvatten. Att dricka vatten med hög halt av uran kan påverka njurarnas funktion. Men för de flesta svenskar är risken att få i sig för mycket uran genom vattnet liten.

Var finns uran?

Uran finns naturligt i Sveriges berggrund, särskilt i vissa graniter och pegmatiter. Bergborrade brunnar kan därför ha höga uranhalter. Det kan också finnas förhöjda uranhalter i brunnar som är anlagda i sand- och grusavlagringar.
Däremot är uranhalten låg i de flesta grävda brunnar och i dricksvatten från sjöar och vattendrag.

Är uran farligt?

Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Det visar både studier på människor och djurförsök. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort en bedömning av uranets negativa påverkan på hälsan utifrån epidemiologiska studier (WHO 2011). De kom fram till ett  tolerabelt dagligt intag på 1 mikrogram/kg kroppsvikt och dag. WHO:s riktvärde för uran i dricksvatten är 30 mikrogram per liter vatten.  

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) är gränsvärdet för uran 30 mikrogram uran per liter dricksvatten. Gränsvärdet ska tillämpas från 2026 men rekommendationen är att åtgärda halter över gränsvärdet redan innan dess.

Fördjupning

Varifrån tas dricksvattnet?

Av Sveriges tio miljoner invånare får nio miljoner dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12). Ungefär hälften av dem dricker vatten som framställts från ytvatten, sjöar och vattendrag, den andra hälften får dricksvatten från grundvatten, inklusive infiltrerat vatten.

Mer än en miljon åretruntboende och lika många fritidsboende använder vatten från egen brunn. Sådant dricksvatten omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Svenska undersökningar

En svensk kartläggning av 255 kommunala grundvattenverk 2003 visade att nio hade uranhalter över 15 mikrogram per liter (den gamla rekomenderade åtgärdsnivån). Det högsta värdet som uppmättes var 41 mikrogram per liter.

Analyser av uranhalter i vatten från bergborrade brunnar utförda vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, visar att betydligt högre halter kan förekomma. Upp till 1300 mikrogram per liter har uppmätts. 10–20 procent av de bergborrade brunnarna beräknas ha en uranhalt över 15 mikrogram per liter i vattnet.

En svensk studie i Årjäng (Selden 2009) med cirka 300 deltagare i åldern 18-74 år som hade brunnsvatten med uran i halterna 0,2 till 470 µg/l visade att det fanns uran i urinen. Däremot fanns inget samband mellan uranet i dricksvattnet och någon skadlig påverkan på njuren.

Intag via livsmedel

Enligt WHO kan intaget av uran via livsmedel uppgå till 1-4 mikrogram per dag.

Egen brunn

Är du enskild brunnsägare? Läs mer via länken nedan. Du kan också vända dig till den kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och till Sveriges geologiska undersökning.

Allmänna vattenverk

Vattenproducenter behöver göra fullständiga mikrobiologiska och kemiska analyser och försök i pilotskala för att kunna bedöma hur de ska gå tillväga för att minska uranhalten. Det finns flera möjligheter.

Metaller

Senast granskad 2024-04-04