Vattenbrist

Gammal kran med dricksvatten utomhus monterad på ett betongfundament

Kommer det bara lite eller inget vatten ur kranen? Vattenbrist kan ha olika förklaringar. Vattentillgången kan ha minskat. Eller så har förbrukningen av vatten ökat. Det kan också vara fel på dricksvattenanläggningen.

Minskad tillgång

Vattenbrist i anläggningar som använder grundvatten

Att det är tomt i kranen kan bero på att brunnen sinar, det vill säga att vattnet har tagit slut. Detta händer oftast vid torrperioder under sommaren, tidigt på hösten eller när man använder mer vatten än vanligt. I norra Sverige kan det även bli vattenbrist mitt i vintern då det bildas mycket lite nytt grundvatten. Vattenbrist kan också uppstå om grundvattnet ändrar riktning bort från din dricksvattenanläggning så att det inte når dit. Det kan ske i samband med aktiviteter som kan leda bort grundvatten, till exempel stora vägbyggen och dikningar. Grundvattennivån kan också bli låg om flera nya brunnar anläggs i samma grundvattenmagasin. När det blir fler brunnar ökar det totala uttaget från vattenmagasinet.

För att upptäcka förändringar över tid är det bra att regelbundet mäta vattennivån. Det kan du göra själv med hjälp av ett lod (sänke med långt rep) eller med en tryckgivare som skickar uppgift om vattennivån direkt till din mobiltelefon.

Karta över Sverige där områden med större risk för vattenbrist är markerade.

Karta över Sverige med områden med risk för vattenbrist markerade.

Bild: Mörkorangefärgade områden på kartan visar var i Sverige som risken för vattenbrist är extra stor. 

Vattenbrist i anläggningar som använder ytvatten

Om vattennivån på din ytvattentäkt sjunker kan vattenintaget hamna ytligt och ta in luft. Vattentillgången kan också försämras om silen i vattenintaget täpps igen av till exempel slam, alger, havstulpaner eller annat organiskt material.

Ökad dricksvattenförbrukning

Om dricksvattenförbrukningen plötsligt ökar kan det bli ont om vatten. I ett fritidshus kan det till exempel hända när en disk- eller tvättmaskin installeras. Det är också ganska vanligt att olika typer av hushåll har olika vattenförbrukning. En barnfamilj förbrukar sannolikt mer vatten än hushåll utan hemmavarande barn.

I samband med köp av fastighet kan det därför vara bra att, utöver dricksvattenkvalitet, även undersöka hur mycket vatten som dricksvattenanläggningen kan leverera, det vill säga hur stor kapacitet den har.

Fel på dricksvattenanläggningen

Vad kan jag göra för att få mer vatten?

Använd vattnet smart

Finns det risk för vattenbrist i det område där du bor är det viktigt att hushålla med vattnet. Välj vattensnåla hushållsmaskiner, kranar och duschar, fyll inte poolen med vatten från brunnen och undvik att vattna i trädgården med dricksvatten. Samla regnvatten till att vattna dina växter.

Öka tillrinningen

Senast granskad 2023-11-07