Stärkt förmåga inom dricksvattenkontrollen i samband med kris och höjd beredskap

Fram till 2023 pågår ett projekt som syftar till att stärka kontrollmyndigheters förmåga att agera självständigt och fatta nödvändiga beslut vid extraordinära händelser inom dricksvattenområdet.

Ansvaret för att dricksvattnet är säkert ligger på dricksvattenproducenten. Kontrollmyndigheternas uppdrag är att kontrollera att de som producerar eller tillhandahåller dricksvatten följer de lagar och regler som finns, så att vattnet är säkert. Händelser som äventyrar dricksvattenkvaliteten är sällsynta och sällan kända i förväg. Därtill har hotbilden och kraven på krisberedskap skärpts.

Livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet som måste fungera såväl till vardags som vid olika former av kriser. För att den ska kunna göra det på ett bra sätt krävs kunskap och förberedelser.

Digital utbildning och handbok

Det saknas idag stödmaterial som innefattar civil beredskap och som riktar sig till kontrollmyndigheter och inspektörernas behov inom dricksvattenområdet. Därför görs en särskild insats där.

Tanken är att ta fram en nationell e-utbildning om att bedöma risker inom mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, kallas MBA. Det planeras även en handbok för kontrollmyndigheterna att kunna upprätta planer och rutiner för att dricksvattenkontrollen ska fungera väl även vid kriser och extraordinära händelser.

Projektet pågår 2021-2023 och finansieras med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Projekt

Senast granskad 2022-02-15