Stärkt förmåga inom dricksvattenkontrollen i samband med kris och höjd beredskap

Livsmedelsverket driver ett projekt som syftar till att stärka kontrollmyndigheters förmåga att agera självständigt och fatta nödvändiga beslut vid extraordinära händelser inom dricksvattenområdet.

Ansvaret för att dricksvattnet är säkert att dricka ligger på dricksvattenproducenten medan kontrollmyndigheternas uppdrag är att kontrollera att de som producerar eller tillhandahåller dricksvatten följer de lagar och regler som finns.

Livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet som måste fungera både i vardagen och vid olika former av kris. Men händelser som äventyrar dricksvattenkvaliteten är sällsynta och sällan kända i förväg.  Och för att kunna bedöma risker och ha en beredskap krävs kunskap och förberedelser.

- Under de senaste åren har hotbilden och kraven på krisberedskap skärpts. Det har saknats stödmaterial som innefattar civil beredskap och som riktar sig till kontrollmyndigheter och inspektörernas behov inom dricksvattenområdet. Därför gjorde vi en särskild insats där, säger Åsa Hogmark, projektledare vid Livsmedelsverket.

Projektet finansierades med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Projekt

Senast granskad 2022-02-15