Riskvärderingskommittéer - JECFA, JEMRA, JMPR

JECFA, JEMRA OCH JMPR är oberoende vetenskapliga kommittéer som administreras av FAO och WHO.

JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

JECFA är en oberoende internationell vetenskaplig expertkommitté som administreras av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och World Health Organization (WHO) tillsammans. JECFA utför riskbedömningar och ger råd samt underlag till FAO, WHO och dess medlemsländer samt till de olika kommittéer som ingår i Codex Alimentarius. JECFAs vetenskapliga riskvärderingar utgör underlag för Codex Alimentarius Commission, CAC i dess arbete med att utveckla standarder för mat.

JECFA bildades 1956 och till en början gällde riskvärderingarna enbart livsmedelstillsatser. Idag inkluderas även riskvärderingar av processhjälpmedel (som anses vara tillsatser), smakämnen, kontaminanter, naturliga gifter och läkemedelsrester i animala livsmedel (kött inklusive fisk och skaldjur, mjölk, ägg och honung).

Fram till idag har JECFA utvärderat mer än 2500 livsmedelstillsatser, cirka 40 kontaminanter och naturliga gifter samt cirka 90 läkemedel till livsmedelsproducerande djur. Kommittén utvecklar också principer för riskvärdering av kemikalier i livsmedel och följer gängse arbetssätt vad gäller riskvärdering.

Experter

Experterna i kommittén väljs ut efter kompetensområde och samlas i en lista (en så kallad "roster") som kan hittas på JECFA:s hemsidor på WHO och FAO. Utlysning av experter görs via hemsidorna. Under perioden 2017-2021 var tre svenskar experter åt JECFA, för perioden 2021-2025 har vi inga experter åt JECFA. 

Rapporter

JECFA sammanträder ungefär två gånger per år. Relevanta experter kallas in beroende på vilket område som ska utvärderas. Efter varje möte i JECFA publiceras en sammanfattning. Från varje möte utkommer i huvudsak tre typer av publikationer, men även andra mindre dokument.

  • WHO Technical Report Series (TRS). Denna rapport innehåller kortfattade toxikologiska bedömningar, kemiska och analytiska uppgifter för varje substans som JECFA bedömer samt intagsberäkningar. En sammanfattning och motivering till JECFAs slutsatser inkluderas i denna rapport.
  • Toxicological monographs, WHO Food Additive Series (FAS). Rapporten innehåller detaljerade beskrivningar av biologiska och toxikologiska data samt intagsberäkningar för varje bedömd substans.
  • Specifications and Residue Monographs, Compendium of FAO food additive specifications som samlas i FAO JECFA monograph series.

Länkar till viktiga webbplatser och databaser finns nedan under mer information på andra webbplatser.

JEMRA

JEMRA, Joint FAO/WHO Expert meetings on Microbiological Risk Assessment, är en internationell vetenskaplig expertkommitté som administreras av FAO och WHO tillsammans. JEMRA bildades 2000 som svar på förfrågningar från Codex Alimentarius-kommissionen och det ökande behovet av riskbaserad vetenskaplig rådgivning om mikrobiologisk livsmedelssäkerhet.

JEMRA:s målsättning är att utveckla och optimera nyttan av mikrobiologisk riskvärdering som ett underlag för åtgärder och beslut för att förbättra livsmedelssäkerheten, både i utvecklingsländer och utvecklade länder.

JMPR

JMPR, Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues, är en internationell vetenskaplig expertkommitté som administreras gemensamt av FAO och WHO i syfte att harmonisera krav och riskvärdering av bekämpningsmedelsrester.

JMPR har träffats årligen sedan 1963 för att genomföra vetenskapliga utvärderingar av bekämpningsmedelsrester i livsmedel. JMPR ger råd om acceptabla nivåer av bekämpningsmedelsrester i livsmedel i internationell handel. JMPR består av experter som deltar som oberoende internationellt erkända specialister som agerar personligt och inte som företrädare för nationella regeringar.

Nuvarande JMPR består av WHO Core Assessment Group och FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food. WHO Core Assessment Group ansvarar för granskning av toxikologiska data om bekämpningsmedel och bedömning av acceptabla dagliga intag (ADI), akuta referensdoser (ARfD) och karakteriserar andra toxikologiska kriterier.

FAO-panelen ansvarar för att granska gränsvärden (MRL) för bekämpningsmedelsrester och för att bedöma gränsvärden från resthaltsförsök i livsmedel och foder. Gränsvärdena rekommenderas till Codex-kommittén för bekämpningsmedelsrester (CCPR) för bedömning innan de antas av Codex Alimentarius Commission (CAC) som Codex MRL (CXL).

Senast granskad 2024-05-27