Matfetter

Två som står och tittar vid en butikshylla med olja i en butik.

Matfetter är ofta gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör. Flytande matfetter och smörgåsfetter gjorda på rapsolja innehåller nyttigt omättat fett, bland annat omega-3-fett, som är bra ur hälsosynpunkt. Även olivolja innehåller omättat fett.

Smör och palmolja innehåller däremot mycket mättat fett och lite omättat fett, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Olika matfetter påverkar miljön olika mycket. Rapsolja, och matfetter med mycket rapsolja, och olivolja påverkar generellt sett miljön mindre än palmolja. 

Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja. Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas. Som konsument ska man få information om vilka vegetabiliska oljor och fetter som ingår i förpackade livsmedel. Det ska stå angivet i ingrediensförteckningen.

Vilken sorts matfett du använder påverkar Sveriges miljömål ”Giftfri miljö”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Begränsad klimatpåverkan.

Visste du ...
... att mycket av oljepalmsodlingen sker på mark som har varit regnskog? Det påverkar både klimat och växt- och djurliv negativt.
... att smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja? Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.

Fördjupning

Informationen har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket.

Påverkan på klimatet

Matfetternas utsläpp av växthusgaser kommer främst från förändrad markanvändning, användningen av gödsel i odlingen och den energi som används i produktion och transporter.

Oljepalmer odlas ofta på mark där det tidigare vuxit skog. När regnskog avverkas och marken sedan odlas frigörs stora mängder växthusgaser. När så sker har palmolja betydligt större påverkan på klimatet än raps- och olivolja. Det finns i dag en del certifierade oljepalmsodlingar där odlingen sker på ett mer hållbart sätt, men de är fortfarande få.

Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja. Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.

Även transporter orsakar utsläpp av växthusgaser. Hur stora de blir beror på hur långt, hur effektivt och med vilket transportmedel varan har fraktats. Tåg- och båttransporter leder till mindre utsläpp än långa transporter med lastbil.

Användning av växtskyddsmedel

Användningen av växtskyddsmedel, och hur miljön påverkas av detta, beror på mängd, hantering och typ av medel. Detta beror i sin tur på bland annat odlingsteknik och klimatfaktorer. När det gäller smör används växtskyddsmedel i odlingen av det kraftfoder som ges till mjölkkorna. I rapsodling används generellt mindre växtskyddsmedel än i oliv- och oljepalmsodling, och de medel som används är också ofta mindre giftiga.

I länder med kallare klimat är problemen med skadedjur och sjukdomar ofta mindre och där används därför generellt mindre växtskyddsmedel än i varmare länder. I ekologisk odling används inte kemiska växtskyddsmedel, vilket bidrar till en giftfri miljö. Det kan dock leda till att avkastningen blir lägre.

Påverkan på odlingslandskapet och på växt- och djurlivet

Rapsodling är en bra så kallad omväxlingsgröda till spannmål, som ger variation i odlingen och på så sätt kan bidra till ett rikt odlingslandskap. Genom att växla mellan olika grödor minskar man också sjukdoms- och skadeangreppen, vilket gör att användningen av växtskyddsmedel kan begränsas.

Pollinerande insekter som bin och humlor kan också gynnas av rapsodling. Det förutsätter att rapsen inte besprutas med insektsmedel under blomningstiden, något som är förbjudet i Sverige. Rapsodling kan i sådana fall bidra till ett rikt växt- och djurliv.

Olivträd och oljepalmer odlas ofta i stora ensidiga intensivodlingar. Odlingssättet och användningen av växtskyddsmedel gör att jorderosionen blir stor, vilket är negativt för växt- och djurlivet. Använder man regnskogsmark för att odla oljepalm innebär det också en förlust av biologisk mångfald, eftersom artrikedomen som finns i regnskogen går förlorad.

Smör kan indirekt bidra till ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Det gäller när kor betar på marker som behöver hållas öppna för att variationen i landskapet, och därmed den biologiska mångfalden, ska bevaras.

Miljösmarta matval

Senast granskad 2022-10-12